amulet - moduly - evidencia majetku

Základná charakteristika:

 • kompletná evidencia o odpisovanom a neodpisovanom majetku, ktorá obsahuje všetky informácie: názov majetku, kód produkcie, dátum nadobudnutia, vstupnú(zvýšenu) cenu, zostatkovú(zvýšenu) cenu, aktuálnu hodnotu daňových a účtovných odpisov, odpisovú skupinu, spôsob nadobudnutia a vyradenia, spôsob odpisovnia, percento účtovných odpisov, hodnotu technického zhodnotenia, ako i údaje o technickom stave a parametroch majetku, o jeho umiestnení, správcovi a dodávateľovi, v poznámke je možné rozpísať ďalšie doplňujúce údaje
 • evidencia príslušenstva k hlavnej veci
 • kopírovanie majetku pri evidovaní
 • určenie pomernej časti odpisovania pri pomernom využívaní majetku na podnikanie
 • operácie na majetku:
  • technické zhodnotenie
  • zmena ceny
  • vyradenie majetku
  • výpočet účtovných odpisov
  • výpočet daňových odpisov
  • prerušenie daňového odpisovania
 • zohľadnenie technického zhodnotenia majetku v prvom roku obstarania
 • výpočet účtovných a daňových odpisov je možné spustiť:
  • jednotlivo na konkrétny majetok
  • dávkovo na celý druh majetku
 • stornovanie pohybov - spätné opravy (odpis, technické zhodnotenie, vyradenie...)
  • jednotlivo na konkrétny majetok
  • dávkovo na celý druh majetku
 • výpočet zostatkových cien po výpočte odpisov
 • evidencia všetkých zmien majetku v denníku pohybov
 • automatické zaúčtovania účtovných odpisov a pohybov majetku podľa vopred nadefinovaných predkontácií do podsystému Podvojné účtovníctvo
 • tlačové zostavy podľa triediacich a obsahových hľadísk:
  • prehľad účtovných odpisov za mesiac a za ročné obdobie
  • prehľad daňových odpisov za mesiac a za ročné obdobie
  • odpisový plán na 1 rok, resp. na viac rokov
  • zaraďovacie protokoly
  • vyraďovacie protokoly
  • prehľad novozaradeného majetku
  • prehľad vyradeného majetku
  • inventúrný súpis majetku
  • inventárne karty
  • podklad pre interný účtovný doklad
  • iné
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...