amulet - moduly - evidencia majetku

Základná charakteristika:

 • kompletná evidencia o odpisovanom a neodpisovanom majetku, ktorá obsahuje všetky informácie: názov majetku, kód produkcie, dátum nadobudnutia, vstupnú(zvýšenu) cenu, zostatkovú(zvýšenu) cenu, aktuálnu hodnotu daňových a účtovných odpisov, odpisovú skupinu, spôsob nadobudnutia a vyradenia, spôsob odpisovnia, percento účtovných odpisov, hodnotu technického zhodnotenia, ako i údaje o technickom stave a parametroch majetku, o jeho umiestnení, správcovi a dodávateľovi, v poznámke je možné rozpísať ďalšie doplňujúce údaje
 • evidencia príslušenstva k hlavnej veci
 • kopírovanie majetku pri evidovaní
 • určenie pomernej časti odpisovania pri pomernom využívaní majetku na podnikanie
 • operácie na majetku:
  • technické zhodnotenie
  • zmena ceny
  • vyradenie majetku
  • výpočet účtovných odpisov
  • výpočet daňových odpisov
  • prerušenie daňového odpisovania
 • zohľadnenie technického zhodnotenia majetku v prvom roku obstarania
 • výpočet účtovných a daňových odpisov je možné spustiť:
  • jednotlivo na konkrétny majetok
  • dávkovo na celý druh majetku
 • stornovanie pohybov - spätné opravy (odpis, technické zhodnotenie, vyradenie...)
  • jednotlivo na konkrétny majetok
  • dávkovo na celý druh majetku
 • výpočet zostatkových cien po výpočte odpisov
 • evidencia všetkých zmien majetku v denníku pohybov
 • automatické zaúčtovania účtovných odpisov a pohybov majetku podľa vopred nadefinovaných predkontácií do podsystému Podvojné účtovníctvo
 • tlačové zostavy podľa triediacich a obsahových hľadísk:
  • prehľad účtovných odpisov za mesiac a za ročné obdobie
  • prehľad daňových odpisov za mesiac a za ročné obdobie
  • odpisový plán na 1 rok, resp. na viac rokov
  • zaraďovacie protokoly
  • vyraďovacie protokoly
  • prehľad novozaradeného majetku
  • prehľad vyradeného majetku
  • inventúrný súpis majetku
  • inventárne karty
  • podklad pre interný účtovný doklad
  • iné
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...