amulet - moduly - odbyt

Základná charakteristika:

 • dopyty na dodávateľa
 • dopyty od odberateľa
 • ponuky pre odberateľa
  • manuálna tvorba
  • generované z dopytu od odberateľa
 • odberateľské objednávky
  • manuálna tvorba
  • generované z ponuky od odberateľa
 • dodacie listy
  • manuálna tvorba
  • generované z odberateľskej objednávky
  • generované z ponuky pre odberateľa
 • dodávateľské objednávky
  • manuálna tvorba
  • generované z odberateľskej objenávky
  • automatické objednávanie u dodávateľa:
   • generované pre doplnenie min.zásob
   • generované podľa požiadaviek odberateľov a stavu disponibilných zásob
 • odberateľské faktúry - zálohové, vyúčtovacie, z prijatej platby, pokladničné potvrdenky
  • manuálna tvorba
  • generované zálohové z odberateľskej objednávky
  • generované vyúčtovacie z dodacieho listu
  • generované poklad.potvrdenky z uhradenych dodacích listov cez reg.pokladnicu
  • generovanie penalizačných faktúr z omeškania úhrady
 • automatický odpočet zálohy vo vyúčtovacej faktúre
 • dobropisy odberateľovi
  • manuálna tvorba
  • generované z odberateľskej faktúry
 • reklamácie od odberateľov
 • vyčíslenie predpokladaného zisku z predaja pri tvorbe odber.objednávky a dodacieho listu
 • sledovanie pomeru predajná_cena/skladova_cena pri tvorbe obchodných dokladov
 • ľubovolný počet odberateľských a dodávateľských cenníkov aj v cudzích peňažných menách
 • definovanie základného cenníka a odvodených cenníkov prepočítaných voči základnému cenníku zadaným koeficientom
 • automatický prepočet odvodených cenníkov pri prepočte a úprave základného cenníka
 • kopírovanie, preceňovanie, generovanie cenníkov
 • stanovenie predajnej ceny pri tvorbe obchodných dokladov:
  • priamo z klávesnice
  • z odberateľskej objednávky
  • z cenníka
  • zo skladu + obchodná marža
  • individuálnou cenou pre odberateľa
 • definovanie cenovej zľavy na úrovni
  • položky (položková zľava)
  • celého dokladu (dokladová zľava)
 • pridelenie cenovej zľavy odberateľovi
  • na celý cenník, ktorý má pridelený (cenníková zľava)
  • na druh skladovej položky (druhová zľava)
 • adresár dodávateľov a odberateľov
 • definovanie neobmedzeného počtu odberných miest na odberateľa
 • prednastavenie fakturačných údajov na karte odberateľa:
  • formy úhrady, spôsob dopravy, bank.účet pre úhradu
  • predajného cenníka
  • % zľavy na celý cenník
  • individuálnej splatnosti
  • stop list - nefaktúrovať
  • tolerovaný počet dní neuhradených odberateľských faktúr po lehote splatnosti
  • tolerovaná suma neuhradených odberateľských faktúr po lehote splatnosti
  • fakturačný strop
  • pomer faktúrovanej sumy po splatnosti/sumy v splatnosti
 • kontrola neuhradných faktúr po lehote splatnosti pre tvorbe obchodných dokladov podľa:
  • tolerovaného počtu dní neuhradených faktúr po lehote splatnosti
  • tolerovanej sumy neuhradených faktúr po lehote splatnosti
  • fakturačného stropu
  • pomeru faktúrovanej sumy po splatnosti/sumy v splatnosti
  • štatistika predaja vo forme grafov a tlačových zostáv
 • potvrdzovanie dodávateľských a odberateľských objednávok
 • prepojenie na 
  • registračné nefiškálne/fiškálne pokladnice (ECR) ELCOM
  • fiškálne tlačiarne (FT) UPOS, ELAZAB MERA
 • úhrada/refundácia úhrady dodacieho listu na ECR/FT v hotovosti/platobnou kartou
 • úhrada/refundácia úhrady pohľadávky na ECR/FT
 • export cenníkov do formátu XLS, DBF a TXT
 • exporty a importy z/do iných informačných systémov
 • rozhodovacia kocka-užívateľom definované pohľady odberateľské faktúry v tabuľkovej, resp, grafickéj podobe, tlač a export do .xls formátu
 • testy integrity pre zabezpečenie integrity dát
 • štandartné tlačové zostavy:
  • prehľad fakturácie odberateľ<->tovar
  • prehľad neuhradených faktúr po lehote splatnosti
  • prehľad objednaných položiek odberateľmi a u dodávateľov
  • prehľad denného predaja
  • prehľad zisku z predaja (odberateľovi/od dodávateľa)
  • prehľad plnenia dodávateľských objednávok
  • iné...
 • grafické prehľady:
  • predaj podľa odberateľov, tovarov, druhov tovarov, obchodníkov
   • celkom za obdobie - stĺpcový graf
   • mesačný priebeh - krivka
  • porovnanie nákupnych a predajných cien po tovaroch
  • celkový priebej predaja po mesiacoch
  • porovnanie celkového nákupu a predaja po mesiacoch
  • iné..
 • export údajov vo formáte Inhouse pre EDI komunikáciu:
  • správy ORDERS - objednávky - export, import
  • správy DESADV - dodacie listy - export
  • správy INVOIC - odberateľské faktúry - export, import
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...