amulet - moduly - odbyt

Základná charakteristika:

 • dopyty na dodávateľa
 • dopyty od odberateľa
 • ponuky pre odberateľa
  • manuálna tvorba
  • generované z dopytu od odberateľa
 • odberateľské objednávky
  • manuálna tvorba
  • generované z ponuky od odberateľa
 • dodacie listy
  • manuálna tvorba
  • generované z odberateľskej objednávky
  • generované z ponuky pre odberateľa
 • dodávateľské objednávky
  • manuálna tvorba
  • generované z odberateľskej objenávky
  • automatické objednávanie u dodávateľa:
   • generované pre doplnenie min.zásob
   • generované podľa požiadaviek odberateľov a stavu disponibilných zásob
 • odberateľské faktúry - zálohové, vyúčtovacie, z prijatej platby, pokladničné potvrdenky
  • manuálna tvorba
  • generované zálohové z odberateľskej objednávky
  • generované vyúčtovacie z dodacieho listu
  • generované poklad.potvrdenky z uhradenych dodacích listov cez reg.pokladnicu
  • generovanie penalizačných faktúr z omeškania úhrady
 • automatický odpočet zálohy vo vyúčtovacej faktúre
 • dobropisy odberateľovi
  • manuálna tvorba
  • generované z odberateľskej faktúry
 • reklamácie od odberateľov
 • vyčíslenie predpokladaného zisku z predaja pri tvorbe odber.objednávky a dodacieho listu
 • sledovanie pomeru predajná_cena/skladova_cena pri tvorbe obchodných dokladov
 • ľubovolný počet odberateľských a dodávateľských cenníkov aj v cudzích peňažných menách
 • definovanie základného cenníka a odvodených cenníkov prepočítaných voči základnému cenníku zadaným koeficientom
 • automatický prepočet odvodených cenníkov pri prepočte a úprave základného cenníka
 • kopírovanie, preceňovanie, generovanie cenníkov
 • stanovenie predajnej ceny pri tvorbe obchodných dokladov:
  • priamo z klávesnice
  • z odberateľskej objednávky
  • z cenníka
  • zo skladu + obchodná marža
  • individuálnou cenou pre odberateľa
 • definovanie cenovej zľavy na úrovni
  • položky (položková zľava)
  • celého dokladu (dokladová zľava)
 • pridelenie cenovej zľavy odberateľovi
  • na celý cenník, ktorý má pridelený (cenníková zľava)
  • na druh skladovej položky (druhová zľava)
 • adresár dodávateľov a odberateľov
 • definovanie neobmedzeného počtu odberných miest na odberateľa
 • prednastavenie fakturačných údajov na karte odberateľa:
  • formy úhrady, spôsob dopravy, bank.účet pre úhradu
  • predajného cenníka
  • % zľavy na celý cenník
  • individuálnej splatnosti
  • stop list - nefaktúrovať
  • tolerovaný počet dní neuhradených odberateľských faktúr po lehote splatnosti
  • tolerovaná suma neuhradených odberateľských faktúr po lehote splatnosti
  • fakturačný strop
  • pomer faktúrovanej sumy po splatnosti/sumy v splatnosti
 • kontrola neuhradných faktúr po lehote splatnosti pre tvorbe obchodných dokladov podľa:
  • tolerovaného počtu dní neuhradených faktúr po lehote splatnosti
  • tolerovanej sumy neuhradených faktúr po lehote splatnosti
  • fakturačného stropu
  • pomeru faktúrovanej sumy po splatnosti/sumy v splatnosti
  • štatistika predaja vo forme grafov a tlačových zostáv
 • potvrdzovanie dodávateľských a odberateľských objednávok
 • prepojenie na 
  • registračné nefiškálne/fiškálne pokladnice (ECR) ELCOM
  • fiškálne tlačiarne (FT) UPOS, ELAZAB MERA
 • úhrada/refundácia úhrady dodacieho listu na ECR/FT v hotovosti/platobnou kartou
 • úhrada/refundácia úhrady pohľadávky na ECR/FT
 • export cenníkov do formátu XLS, DBF a TXT
 • exporty a importy z/do iných informačných systémov
 • rozhodovacia kocka-užívateľom definované pohľady odberateľské faktúry v tabuľkovej, resp, grafickéj podobe, tlač a export do .xls formátu
 • testy integrity pre zabezpečenie integrity dát
 • štandartné tlačové zostavy:
  • prehľad fakturácie odberateľ<->tovar
  • prehľad neuhradených faktúr po lehote splatnosti
  • prehľad objednaných položiek odberateľmi a u dodávateľov
  • prehľad denného predaja
  • prehľad zisku z predaja (odberateľovi/od dodávateľa)
  • prehľad plnenia dodávateľských objednávok
  • iné...
 • grafické prehľady:
  • predaj podľa odberateľov, tovarov, druhov tovarov, obchodníkov
   • celkom za obdobie - stĺpcový graf
   • mesačný priebeh - krivka
  • porovnanie nákupnych a predajných cien po tovaroch
  • celkový priebej predaja po mesiacoch
  • porovnanie celkového nákupu a predaja po mesiacoch
  • iné..
 • export údajov vo formáte Inhouse pre EDI komunikáciu:
  • správy ORDERS - objednávky - export, import
  • správy DESADV - dodacie listy - export
  • správy INVOIC - odberateľské faktúry - export, import
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...