amulet - moduly - personalistika a mzdy

Základná charakteristika:

 • vedenie kompletnej personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, vedľajšom pracovnom pomere a v mimoevidenčnom stave, ako i zamestnancov pracujúcich na dohody
 • automatický výpočet mzdy podľa jednotlivých mzdových zložiek, výpočet zákonných zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia súdu, výpočet dávok nemocenského poistenia
 • výpočet miezd v rôznych rozvrhoch pracovnej doby a v nepretržitých prevádzkach s možnosťou zadania rôznych zvýhodnení a príplatkov
 • výpočet prémií i za minulé obdobie, výpočet mesačných i mimoriadnych polročných i ročných odmien, odmien členov štatutárnych orgánov a spoločníkov spoločnosti
 • výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely a priemerov pre dávky nemocenského poistenia
 • výpočet zostatku riadnej dovolenky, sledovanie nároku na dovolenku a jej automatické krátenie pri nekonaní práce, sledovanie dovolenky z minulého roka, výpočet náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri ukončení pracovného pomeru
 • výpočet náhrad mzdy za riadnu dovolenku, za platené voľno, pri študijnom voľne, pri dočasnej práceneschopnosti, atď.
 • výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň a ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • tlač zostáv o vyplatených mzdových zložkách a zrážkach za mesačné obdobie, jednotlivé štvrťroky, ľubovoľne zvolené obdobie za rok, ako i za celý rok
 • tlač výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a doplnkovú dôchodkovú poisťovňu s ďalšími prehľadnými zostavami o odvodoch za jednotlivých zamestnancov a za zamestnávateľa, zostavy k odsúhlaseniu vymeriavacích základov pre odvody do poisťovní
 • tlač potvrdenia o zdaniteľnej mzde, potvrdenia o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, potvrdenia o príjme za rozhodné obdobie pre sociálnu poisťovňu ako podklad k vyplateniu dávok nemocenského poistenia, dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na zdravotné poistenie, ročného zúčtovania ZP typ A a S + súvisiace tlačivá
 • tlač zostavy o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz ako podklad k výkazu Nem Úr 1-02
 • tlač mzdových listov a podkladov k evidenčným listom dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
 • tlač zostavy čerpania mzdových prostriedkov za strediská a za organizáciu, podľa pracovných kategórií a jednotlivých mzdových zložiek
 • vytváranie interného účtovného dokladu s rozúčtovaním miezd na jednotlivé hospodárske strediská
 • tlač štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov na daň
 • generovanie III. časti "Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie" pre daňový úrad v elektronickej podobe na disketu alebo CD disk
 • generovanie vstupných údajov do ISCP (Informačný systém o cene práce) v rámci Programu štátnych zisťovaní v elektronickej podobe na disketu alebo CD disk
 • generovanie prevodných príkazov k úhrade miezd, poistného a dane
 • generovanie vstupnej vety do systémov homebanking rôznych bankových útvarov pri úhradách miezd, poistného a dane
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...