amulet - moduly - personalistika a mzdy

Základná charakteristika:

 • vedenie kompletnej personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, vedľajšom pracovnom pomere a v mimoevidenčnom stave, ako i zamestnancov pracujúcich na dohody
 • automatický výpočet mzdy podľa jednotlivých mzdových zložiek, výpočet zákonných zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia súdu, výpočet dávok nemocenského poistenia
 • výpočet miezd v rôznych rozvrhoch pracovnej doby a v nepretržitých prevádzkach s možnosťou zadania rôznych zvýhodnení a príplatkov
 • výpočet prémií i za minulé obdobie, výpočet mesačných i mimoriadnych polročných i ročných odmien, odmien členov štatutárnych orgánov a spoločníkov spoločnosti
 • výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely a priemerov pre dávky nemocenského poistenia
 • výpočet zostatku riadnej dovolenky, sledovanie nároku na dovolenku a jej automatické krátenie pri nekonaní práce, sledovanie dovolenky z minulého roka, výpočet náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku pri ukončení pracovného pomeru
 • výpočet náhrad mzdy za riadnu dovolenku, za platené voľno, pri študijnom voľne, pri dočasnej práceneschopnosti, atď.
 • výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň a ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • tlač zostáv o vyplatených mzdových zložkách a zrážkach za mesačné obdobie, jednotlivé štvrťroky, ľubovoľne zvolené obdobie za rok, ako i za celý rok
 • tlač výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a doplnkovú dôchodkovú poisťovňu s ďalšími prehľadnými zostavami o odvodoch za jednotlivých zamestnancov a za zamestnávateľa, zostavy k odsúhlaseniu vymeriavacích základov pre odvody do poisťovní
 • tlač potvrdenia o zdaniteľnej mzde, potvrdenia o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, potvrdenia o príjme za rozhodné obdobie pre sociálnu poisťovňu ako podklad k vyplateniu dávok nemocenského poistenia, dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na zdravotné poistenie, ročného zúčtovania ZP typ A a S + súvisiace tlačivá
 • tlač zostavy o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz ako podklad k výkazu Nem Úr 1-02
 • tlač mzdových listov a podkladov k evidenčným listom dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
 • tlač zostavy čerpania mzdových prostriedkov za strediská a za organizáciu, podľa pracovných kategórií a jednotlivých mzdových zložiek
 • vytváranie interného účtovného dokladu s rozúčtovaním miezd na jednotlivé hospodárske strediská
 • tlač štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov na daň
 • generovanie III. časti "Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie" pre daňový úrad v elektronickej podobe na disketu alebo CD disk
 • generovanie vstupných údajov do ISCP (Informačný systém o cene práce) v rámci Programu štátnych zisťovaní v elektronickej podobe na disketu alebo CD disk
 • generovanie prevodných príkazov k úhrade miezd, poistného a dane
 • generovanie vstupnej vety do systémov homebanking rôznych bankových útvarov pri úhradách miezd, poistného a dane
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...