amulet - moduly - podvojné účtovníctvo

Základná charakteristika:

 • kompletná evidenciu všetkých účtovných dokladov, rozpis ich účtovných operácií, pokladňu, banku a výstupné zostavy, podporné číselníky a evidencie zdieľané v rámci celého systému Amulet, umožňuje účtovať v reálnom čase a iba na základe zaevidovaného dokladu, každá účtovná operácia je tak vždy jednoznačne priradená dokladu, všetky výstupy sú aktuálne vytvárané a zobrazované alebo odosielané na tlač, obsahuje všetko potrebné pre evidenciu a tlač dokladov a vedenie plnohodnotného účtovníctva.
 • definovanie účtového rozvrhu podľa požiadaviek organizácie, možnosť sledovania účtov na strediská, v rámci strediska sledovanie na zákazky, užívateľské definovanie účtov do tlačiva Súvahy a Výkazu ziskov a strát.
 • číselník trvalých a opakovaných príkazov k úhrade prepojený  s vystavovaním príkazov k úhrade.
 • spracovanie príkazu k úhrade jednoduchým výberom zo zoznamu neuhradených dokladov, ktoré ešte neboli dané k úhrade alebo ručným zadaním, prehľad zrealizovaných úhrad za uplynulé obdobie, zabezpečenie proti duplicitným platbám, upozornenie na potrebu zrealizovania trvalého alebo opakovaného príkazu k úhrade x-dní vopred, možnosť tlače zoznamu dokladov k úhrade, tlač príkazu k úhrade, generovanie platieb v elektronickej forme pre homebanking.
 • rozsiahla evidencia dodávateľov a odberateľov spoločná pre celý systém, podobne ako evidencia stredísk a zákaziek.
 • sprístupnená história evidencie dokladov a ich verifikácií správcovi systému, kompletná história účtovných operácií v časovej náväznosti (každý zásah na účtovnej operácií je v systéme zaevidovaný).
 • Prehľadné  vedenie evidencie kníh dodávateľských a odberateľských faktúr, v domácej aj zahraničnej mene, druhové členenie a číslovanie účtovných dokladov v ľubovoľnom počte číselných radov s automatickým číslovaním nových dokladov, možnosť detailného popisu dokladu cez položky dokladu s následnou účtovnou predkontáciou a prípravou na zúčtovanie, tlač kníh dodávateľských a odberateľských faktúr, tlač rozúčtovania dokladu, položiek, zoznamov  s rozpisom DPH alebo s rozúčtovaním, prehľad úhrad príslušných dokladov, evidencia zálohových faktúr a ich párovanie na zúčtovacie faktúry, prehľad o zúčtovaných preddavkoch na faktúrach.
 • definovanie ľubovoľného počtu eurových a valutových pokladní, vystavovanie a tlač príjmových a  výdavkových pokladničných dokladov, tlač pokladničných kníh v príslušnej mene, sledovanie účtovného zostatku v príslušnej pokladni na každom doklade a evidenčných zostatkov v pokladničnej knihe, účtovanie každej pokladne na samostatnom analytickom účte, pri účtovaní úhrad párovanie na konkrétny doklad.
 • definovanie ľubovoľného počtu eurových a devízových účtov, tlač obratov na bankovom účte v príslušnej mene, sledovanie kreditných a debetných obratov a zostatku na  príslušnom bankovom účte v každom okamihu účtovania úhrad, účtovanie každého bankového účtu na samostatnom analytickom účte, pri účtovaní úhrad párovanie na konkrétny doklad, možnosť detailného rozpisu pohybov cez položky dokladu a možnosť ich automatického načítania z podkladov z homebankingu (elektronický výpis pohybov na účte).
 • evidencia, vystavovanie, tlač a zúčtovanie interných účtovných dokladov.
 • samostatná evidencia párovateľných interných dokladov – doklady kompenzácií a vzájomných zápočtov a vyrovnaní, doklady pre zúčtovanie kurzových rozdielov, centových vyrovnaní a pre zmenu splatností pohľadávok a záväzkov, automatické spracovanie podkladov k vzájomným zápočtom, výpočet maximálnej sumyzápočtu, možnosť výberu faktúr pre zápočet alebo automatické spracovanie, tlač dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov alebo jednostranného zápočtu, automatické vytvorenie dokladu do evidencie a rozpis jeho položieks účtovnou predkontáciou -  kompletne pripravené na zaúčtovanie.
 • v každej evidencii v jednom okne  evidencia dokladov a prehľad účtovných operácií zapísaných na konkrétnom doklade, zobrazovanie evidencie v riadkovom alebo stránkovom režime.
 • možnosť definovania druhového členenia dokladov a možnosť prípravy účtovnej predkontácie pre každý druh dokladu samostatne.
 • možnosť nadefinovania zúčtovania faktúr, interných a pokladničných dokladov podľa druhového členenia, pri bankových výpisoch rozpis do položiek, automatické napĺňanie účtov a účtovaných súm na stranu MáDať a Dal podľa tohto členenia pri účtovaní, možnosť nadefinovania účtov pre DPH, kurzové rozdiely a centové vyrovnania, pri účtovaní úhrad zisťovanie kurzových alebo centových rozdielov a ich následné automatické zúčtovanie na pokyn užívateľa jedným kliknutím.
 • pre detailný popis dokladov v evidencii je možné zadefinovať neobmedzený počet účtovných položiek s presne nadefinovanou účtovnou predkontáciou, položky sú prístupné pre každý doklad, pri ich používaní v evidencii dokladov je minimalizované riziko nesprávneho zaúčtovania dokladu, celé zaúčtovanie v takomto prípade predstavuje iba kontrolu a potvrdenie zápisu už hotových účtovných operácií.
 • predpísané zostavy a výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cash Flow (čistá priama metóda), Evidencia DPH, Hlavná kniha, Účtovný denník a Obratová predvaha.
 • výstupy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát a DPH automaticky generované vo formáte .fdf  použiteľné pre vyplnenie týchto tlačív na stránke Daňového riaditeľstva na internete, možnosť priamej tlače originálneho tlačiva použiteľného pre štátne inštitúcie.
 • Hlavnú knihu, Účtovný denník a Obratovú predvahu je možné priamo otvoriť v aplikácii Excel alebo OpenOffice Calc.
 • evidencia DPH spracovaná z evidencie dokladov bez nutnosti ďalšieho zásahu užívateľa, členenie dokladov na vstupe podľa možnosti odpočtu DPH, priamo v evidencii naplnenie v príslušných sadzbách, zaradenie dokladu do príslušného daňového obdobia spracované programovo, tlač podkladov k DPH na vstupe aj na výstupe členená po typoch dokladov, sumarizovanie nákupu a predaja, prehľad prijatých zdaniteľných plnení, výpočet odpočítanej dane ročným koeficientom a výpočet daňovej povinnosti (nadmerného odpočtu), spracovanie  tlačiva, možnosť spracovania podkladov k súhrnnému výkazu a jeho tlač, kontrola pre správne zúčtovanie DPH na príslušné analytické účty 343 v príslušnom zdaňovacom období.
 • definovanie zostáv Súvahy, Výkazu ziskov a  strát a Cash Flow – čistá priama metóda podľa vlastných  potrieb užívateľa, možnosť tlače v cudzom jazyku.
 • pre spracovanie Cash Flow možnosť kódovať primárne doklady už pri ich zapisovaní do príslušnej evidencie, kontrola zhodnosti kódov pri úhrade a na ich základe výpočet výkazu.
 • spracovanie ďalších výpisov a zostáv: saldokontá účtov, stredísk, zákaziek a organizácií, rozpis zostatkov účtov pohľadávok a záväzkov na dokladoch, kontrolné výpisy nepodvojne zúčtovaných dokladov, vytvorenie podkladov k ohlasovacej povinnosti FO.
 • spracovanie zostavy pre prehľad finančných prostriedkov účtovnej jednotky v členení podľa meny, v pokladniach a na bežných účtoch.
 • podrobné rozpisy úhrad odberateľských a dodávateľských faktúr, úhrady rozčlenené na pokladne, banky a vzájomné zápočty, ďalej do lehoty splatnosti, prehľad platobnej disciplíny odberateľov s výpočtom priemerného počtu dní po splatnosti, viaceré možnosti usporiadania zostavy.
 • sledovanie pohľadávok a záväzkov k ľubovoľnému dátumu otvoreného účtovného obdobia v domácej aj v zahraničnej mene, možnosť výberu z viacerých druhov výpisov: 
  • časové členenie do lehoty splatnosti a po  lehote do 30, 60, 90, 120 a nad 120 dní,
  • rozpis DPH, účtovné členenie podľa účtov alebo dokladov, kurzové rozdiely pri dokladoch v cudzej mene,
  • pohľadávky a záväzky členené podľa organizácií po dokladoch, účtoch alebo sumárne,
  • prehľad dokladov pre vzájomné zápočty.
 • v zostavách definovaných užívateľom je možnosť tlače top rebríčka odberateľov a dodávateľov za zvolené obdobie.
 • všetky výstupy sú spracované v reálnom čase z aktuálnych dát, možnosť mesačného uzatvárania účtovných operácií, kontinuálny prechod do nového účtovného obdobia (roku) bez podmienky uzatvorenia predchádzajúceho obdobia, export výstupných zostáv a uloženie v rôznych formátoch (*.qrp, *.htm, *.pdf, *.rtf, *.xls, *.txt, *.gif, *.jpg, *.bmp, *.emf, *.wmf)
 • programové spracovanie uzatvorenia účtovného obdobia: 
  • výpočet zostatkov účtov na konci obdobia,
  • uzatvorenie účtov hlavnej knihy pri súvahových účtoch až po úroveň zostatku účtu na stredisku a zákazke,
  • spracovanie posledného interného dokladu so zaúčtovaním zostatku účtu na účet 710 a 702,
  • spracovanie výpisu o prevode zostatkov účtov, otvorenie účtov hlavnej knihy,
  • naplnenie účtovného rozvrhu novými počiatočnými stavmi,
  • spracovanie prvého interného dokladu so zaúčtovaním naplnenia počiatočných stavov z účtu 701,
  • spracovanie výpisu o naplnení počiatočných stavov,
  • vymazanie finančne vyrovnaných dokladov z predchádzajúceho obdobia.
 • prideľovanie prístupových práv užívateľom k jednotlivým častiam modulu podľa zodpovednosti za danú oblasť.
 • snahou autorov programu bolo umožniť spracovanie ekonomickej agendy v reálnom čase s dodržaním základných požiadaviek na presnosť a rýchlosť, a umožniť automatizovať opakujúce sa postupy pri účtovaní dokladov (pri nadefinovaní zúčtovania konkrétneho typu a druhu dokladu a jeho podrobnom popise cez položky dokladu).

 

NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...