amulet - moduly - podvojné účtovníctvo

Základná charakteristika:

 • kompletná evidenciu všetkých účtovných dokladov, rozpis ich účtovných operácií, pokladňu, banku a výstupné zostavy, podporné číselníky a evidencie zdieľané v rámci celého systému Amulet, umožňuje účtovať v reálnom čase a iba na základe zaevidovaného dokladu, každá účtovná operácia je tak vždy jednoznačne priradená dokladu, všetky výstupy sú aktuálne vytvárané a zobrazované alebo odosielané na tlač, obsahuje všetko potrebné pre evidenciu a tlač dokladov a vedenie plnohodnotného účtovníctva.
 • definovanie účtového rozvrhu podľa požiadaviek organizácie, možnosť sledovania účtov na strediská, v rámci strediska sledovanie na zákazky, užívateľské definovanie účtov do tlačiva Súvahy a Výkazu ziskov a strát.
 • číselník trvalých a opakovaných príkazov k úhrade prepojený  s vystavovaním príkazov k úhrade.
 • spracovanie príkazu k úhrade jednoduchým výberom zo zoznamu neuhradených dokladov, ktoré ešte neboli dané k úhrade alebo ručným zadaním, prehľad zrealizovaných úhrad za uplynulé obdobie, zabezpečenie proti duplicitným platbám, upozornenie na potrebu zrealizovania trvalého alebo opakovaného príkazu k úhrade x-dní vopred, možnosť tlače zoznamu dokladov k úhrade, tlač príkazu k úhrade, generovanie platieb v elektronickej forme pre homebanking.
 • rozsiahla evidencia dodávateľov a odberateľov spoločná pre celý systém, podobne ako evidencia stredísk a zákaziek.
 • sprístupnená história evidencie dokladov a ich verifikácií správcovi systému, kompletná história účtovných operácií v časovej náväznosti (každý zásah na účtovnej operácií je v systéme zaevidovaný).
 • Prehľadné  vedenie evidencie kníh dodávateľských a odberateľských faktúr, v domácej aj zahraničnej mene, druhové členenie a číslovanie účtovných dokladov v ľubovoľnom počte číselných radov s automatickým číslovaním nových dokladov, možnosť detailného popisu dokladu cez položky dokladu s následnou účtovnou predkontáciou a prípravou na zúčtovanie, tlač kníh dodávateľských a odberateľských faktúr, tlač rozúčtovania dokladu, položiek, zoznamov  s rozpisom DPH alebo s rozúčtovaním, prehľad úhrad príslušných dokladov, evidencia zálohových faktúr a ich párovanie na zúčtovacie faktúry, prehľad o zúčtovaných preddavkoch na faktúrach.
 • definovanie ľubovoľného počtu eurových a valutových pokladní, vystavovanie a tlač príjmových a  výdavkových pokladničných dokladov, tlač pokladničných kníh v príslušnej mene, sledovanie účtovného zostatku v príslušnej pokladni na každom doklade a evidenčných zostatkov v pokladničnej knihe, účtovanie každej pokladne na samostatnom analytickom účte, pri účtovaní úhrad párovanie na konkrétny doklad.
 • definovanie ľubovoľného počtu eurových a devízových účtov, tlač obratov na bankovom účte v príslušnej mene, sledovanie kreditných a debetných obratov a zostatku na  príslušnom bankovom účte v každom okamihu účtovania úhrad, účtovanie každého bankového účtu na samostatnom analytickom účte, pri účtovaní úhrad párovanie na konkrétny doklad, možnosť detailného rozpisu pohybov cez položky dokladu a možnosť ich automatického načítania z podkladov z homebankingu (elektronický výpis pohybov na účte).
 • evidencia, vystavovanie, tlač a zúčtovanie interných účtovných dokladov.
 • samostatná evidencia párovateľných interných dokladov – doklady kompenzácií a vzájomných zápočtov a vyrovnaní, doklady pre zúčtovanie kurzových rozdielov, centových vyrovnaní a pre zmenu splatností pohľadávok a záväzkov, automatické spracovanie podkladov k vzájomným zápočtom, výpočet maximálnej sumyzápočtu, možnosť výberu faktúr pre zápočet alebo automatické spracovanie, tlač dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov alebo jednostranného zápočtu, automatické vytvorenie dokladu do evidencie a rozpis jeho položieks účtovnou predkontáciou -  kompletne pripravené na zaúčtovanie.
 • v každej evidencii v jednom okne  evidencia dokladov a prehľad účtovných operácií zapísaných na konkrétnom doklade, zobrazovanie evidencie v riadkovom alebo stránkovom režime.
 • možnosť definovania druhového členenia dokladov a možnosť prípravy účtovnej predkontácie pre každý druh dokladu samostatne.
 • možnosť nadefinovania zúčtovania faktúr, interných a pokladničných dokladov podľa druhového členenia, pri bankových výpisoch rozpis do položiek, automatické napĺňanie účtov a účtovaných súm na stranu MáDať a Dal podľa tohto členenia pri účtovaní, možnosť nadefinovania účtov pre DPH, kurzové rozdiely a centové vyrovnania, pri účtovaní úhrad zisťovanie kurzových alebo centových rozdielov a ich následné automatické zúčtovanie na pokyn užívateľa jedným kliknutím.
 • pre detailný popis dokladov v evidencii je možné zadefinovať neobmedzený počet účtovných položiek s presne nadefinovanou účtovnou predkontáciou, položky sú prístupné pre každý doklad, pri ich používaní v evidencii dokladov je minimalizované riziko nesprávneho zaúčtovania dokladu, celé zaúčtovanie v takomto prípade predstavuje iba kontrolu a potvrdenie zápisu už hotových účtovných operácií.
 • predpísané zostavy a výkazy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cash Flow (čistá priama metóda), Evidencia DPH, Hlavná kniha, Účtovný denník a Obratová predvaha.
 • výstupy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát a DPH automaticky generované vo formáte .fdf  použiteľné pre vyplnenie týchto tlačív na stránke Daňového riaditeľstva na internete, možnosť priamej tlače originálneho tlačiva použiteľného pre štátne inštitúcie.
 • Hlavnú knihu, Účtovný denník a Obratovú predvahu je možné priamo otvoriť v aplikácii Excel alebo OpenOffice Calc.
 • evidencia DPH spracovaná z evidencie dokladov bez nutnosti ďalšieho zásahu užívateľa, členenie dokladov na vstupe podľa možnosti odpočtu DPH, priamo v evidencii naplnenie v príslušných sadzbách, zaradenie dokladu do príslušného daňového obdobia spracované programovo, tlač podkladov k DPH na vstupe aj na výstupe členená po typoch dokladov, sumarizovanie nákupu a predaja, prehľad prijatých zdaniteľných plnení, výpočet odpočítanej dane ročným koeficientom a výpočet daňovej povinnosti (nadmerného odpočtu), spracovanie  tlačiva, možnosť spracovania podkladov k súhrnnému výkazu a jeho tlač, kontrola pre správne zúčtovanie DPH na príslušné analytické účty 343 v príslušnom zdaňovacom období.
 • definovanie zostáv Súvahy, Výkazu ziskov a  strát a Cash Flow – čistá priama metóda podľa vlastných  potrieb užívateľa, možnosť tlače v cudzom jazyku.
 • pre spracovanie Cash Flow možnosť kódovať primárne doklady už pri ich zapisovaní do príslušnej evidencie, kontrola zhodnosti kódov pri úhrade a na ich základe výpočet výkazu.
 • spracovanie ďalších výpisov a zostáv: saldokontá účtov, stredísk, zákaziek a organizácií, rozpis zostatkov účtov pohľadávok a záväzkov na dokladoch, kontrolné výpisy nepodvojne zúčtovaných dokladov, vytvorenie podkladov k ohlasovacej povinnosti FO.
 • spracovanie zostavy pre prehľad finančných prostriedkov účtovnej jednotky v členení podľa meny, v pokladniach a na bežných účtoch.
 • podrobné rozpisy úhrad odberateľských a dodávateľských faktúr, úhrady rozčlenené na pokladne, banky a vzájomné zápočty, ďalej do lehoty splatnosti, prehľad platobnej disciplíny odberateľov s výpočtom priemerného počtu dní po splatnosti, viaceré možnosti usporiadania zostavy.
 • sledovanie pohľadávok a záväzkov k ľubovoľnému dátumu otvoreného účtovného obdobia v domácej aj v zahraničnej mene, možnosť výberu z viacerých druhov výpisov: 
  • časové členenie do lehoty splatnosti a po  lehote do 30, 60, 90, 120 a nad 120 dní,
  • rozpis DPH, účtovné členenie podľa účtov alebo dokladov, kurzové rozdiely pri dokladoch v cudzej mene,
  • pohľadávky a záväzky členené podľa organizácií po dokladoch, účtoch alebo sumárne,
  • prehľad dokladov pre vzájomné zápočty.
 • v zostavách definovaných užívateľom je možnosť tlače top rebríčka odberateľov a dodávateľov za zvolené obdobie.
 • všetky výstupy sú spracované v reálnom čase z aktuálnych dát, možnosť mesačného uzatvárania účtovných operácií, kontinuálny prechod do nového účtovného obdobia (roku) bez podmienky uzatvorenia predchádzajúceho obdobia, export výstupných zostáv a uloženie v rôznych formátoch (*.qrp, *.htm, *.pdf, *.rtf, *.xls, *.txt, *.gif, *.jpg, *.bmp, *.emf, *.wmf)
 • programové spracovanie uzatvorenia účtovného obdobia: 
  • výpočet zostatkov účtov na konci obdobia,
  • uzatvorenie účtov hlavnej knihy pri súvahových účtoch až po úroveň zostatku účtu na stredisku a zákazke,
  • spracovanie posledného interného dokladu so zaúčtovaním zostatku účtu na účet 710 a 702,
  • spracovanie výpisu o prevode zostatkov účtov, otvorenie účtov hlavnej knihy,
  • naplnenie účtovného rozvrhu novými počiatočnými stavmi,
  • spracovanie prvého interného dokladu so zaúčtovaním naplnenia počiatočných stavov z účtu 701,
  • spracovanie výpisu o naplnení počiatočných stavov,
  • vymazanie finančne vyrovnaných dokladov z predchádzajúceho obdobia.
 • prideľovanie prístupových práv užívateľom k jednotlivým častiam modulu podľa zodpovednosti za danú oblasť.
 • snahou autorov programu bolo umožniť spracovanie ekonomickej agendy v reálnom čase s dodržaním základných požiadaviek na presnosť a rýchlosť, a umožniť automatizovať opakujúce sa postupy pri účtovaní dokladov (pri nadefinovaní zúčtovania konkrétneho typu a druhu dokladu a jeho podrobnom popise cez položky dokladu).

 

NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...