zákaznícka podpora - changelog

Verzia 2.82.01

 

Účtovníctvo

 • spracované nové výstupné súbory .fdf a .xml pre spracovanie výkazu DPH od 01.01.2018, zmena ich pomenovania pri ukladaní

Personalistika a mzdy

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ na rok 2017
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2017
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.82.01.pdf

 

 

Verzia 2.82.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny v parametroch výpočtov miezd
 • možnosť definovať viacero čiarových kódov k jednej skladovej položke
 • zmena pri uplatňovaní odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie
 • možnosť zadefinovať zamestnanca bez trvalého pobytu v SR
 • dopnený číselník mzdových zložiek
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.82.00.pdf

 

Verzia 2.81.00

 

Obecné

 • reorganizácia a náhrada 16 farebných grafických ikon za ikony s 32 bitovou farebnou hĺbkou

Odbyt

 • možnosť predplniť na karte odberateľa číslo alternatívneho názvu sklad. položky
 • možnosť definovať viacero čiarových kódov k jednej skladovej položke
 • podpora prepojenia s mobilnou aplikáciou MoDo (Mobilné doklady - http://mobilneriesenia.sk/modo-mobilne-doklady-android/)

 

 

Verzia 2.80.00

 

Obecné

 • reorganizácia programu - súbory amulet*.dll a *.bpl už nie sú potrebné

 

 

Verzia 2.77.00

 

Odbyt

 • doplnenie údajov Stredisko a Doprava do hlavičiek dodacích listov, odb.objednávok a ponúk

Personalistika a mzdy

 • úprava mzdových zložiek
 • úprava tkačových zostáv
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.77.00.pdf

 

 

Verzia 2.76.00

 

Obecné

 • aplikácia zostavená najnovším vývojovým prostriedkom
 • prednastavená téma Windows

Odbyt, Účtovníctvo

 • rozšírenie počtu znakov pre zadanie názvu organizácie na 50 znakov
 • rozšírenie počtu znakov pre zadanie telefónneho čísla na 30 znakov

Účtovníctvo

 • nový modul pre tvorbu a sledovanie plnenia plánu pre nákladové a výnosové účty. Pre modul Plánu boli pridané dva nové číselníky, kde je možné zadefinovať údaje pre Mapu plánu (popis) a pre Interné označenie. Samotná tvorba a sledovanie plánu umožňuje pre nákladové a výnosové účty účtovného rozvrhu definovať plánované hodnoty až na úroveň účtu, strediska a zákazky po mesiacoch, prípadne na úrovni analytických, alebo iba syntetických účtov účtovného rozvrhu. Sledovanie spočíva v napočítaní skutočných hodnôt z účtovných operácií za ľubovolné obdobie a percentuálne vyhodnotenie plnenia (čerpania) plánu za sledované obdobie a celý rok. Plánované hodnoty obdobia je možné v prípade potreby upraviť o korekcie pôvodného plánu
 • nový číselník Práva do pokladne. Umožňuje zadefinovať užívateľom prístupy iba do niektorých pokladní z číselníka pokladní. Ak má užívateľ povolený prístup do evidencie pokladničných dokladov, potom mu je možné v novo definovanom číselníku "Práva do pokladne" určiť čísla pokladní, do ktorých mu bude prístup povolený alebo zamietnutý. Default hodnota je nastavená tak, že každý užívateľ má prístup do všetkých pokladní, ak má povolený prístup do evidencie pokladničných dokladov. To znamená, že nie je potrebné definovať povolené prístupy, ale číselník má slúžiť na zadefinovanie pokladní, do ktorých daný užívateľ nemá mať povolený prístup. Ak užívateľ s povoleným prístupom do evidencie pokladničných dokladov môže vidieť doklady zo všetkých pokladní, nie je mu potrebné definovať žiadne nové oprávnenia. Tie definujte iba vtedy, ak mu chcete do niektorej pokladne prístup odobrať.

 

 

Verzia 2.75.00

 

Účtovníctvo

 • úprava spracovania XML súboru pre Kontrolný výkaz DPH (tab A.2. - prenos daňnovej povinnosti pri stavebných prácach §69 ods.12 písm. j)

 

 

Verzia 2.74.00

 

Odbyt

 • možnosť definovať alternatívne názvy skladovej položky (napr. cudzojazyčné preklady) v definícii skladovej položky
 • možnosť výberu zo zoznamu alternatívnych názvov pri vkladaní položky do ponuky, dopytu, objednávky, dodacieho listu a faktúry

 

 

Verzia 2.73.00

 

Účtovníctvo

 • oprava vytvorenia .xml pre Kontrolný výkaz DPH - za obdobie 01/2017 nesprávne vytvoril riadok pre B3 namiesto B31 - ak bol podaný výkaz na Finančnú správu, je potrebné po aktualizáciie vygenerovať nový KV DPH a podať ako opravný
 • oprava textu v tlačovej zostave Výkaz mzdových nárokov - z výroby
 • úprava sumy ID podľa položiek pre ID - bez DPH

Majetok

 • oprava výpočtu daňového odpisu pri prvom roku po uplatnení prerušených odpisov počas ktorých bol majetok zhodnotený
 • oprava výpočtu daňovej zostatkovej ceny po zhodnotení počas prerušenia daňového odpisovania

Personalistika a mzdy

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ na rok 2016
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2016
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.73.00.pdf

 

 

Verzia 2.72.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny v parametroch výpočtu od 1.1.2017
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.72.00.pdf

 

 

Verzia 2.71.00

 

Odbyt

 • rozšírený údaj Typ obchodu (viď popis nižšie v sekcii pre účtovníctvo, nové typy odb.faktúr)

Personalistika a mzdy

 • možnosť generovať príkaz na úhradu do Homebanking (*.xml) podľa strediska
 • upravený import z doch.systému IDES (kód 160 - náhradné voľno sa neimportuje)

Účtovníctvo

 • zmena typu odberateľskej faktúry
  • zmena typového členenia odberateľských faktúr
  • odčlenenie prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa pri §69 ods. 12 od oslobodených činností na samostatné Typy odberateľských faktúr
  • nové typy odberateľských faktúr:
   • T Tuzemsko - Zdanitelny obchod /bez zmeny/
   • V Vývoz (bez zmeny)
   • O Oslobodené od dane /všetky oslobodené ( §28 až §41 ) mimo prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa podľa §69 ods. 12/
   • P Druhý dodávateľ /bez zmeny/
   • S Oslobodené služby §15,16 /bez zmeny/
   • Y Oslobodené §69 ods. 12 a) až e) /kovový odpad a šrot,emisie ... (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
   • X Oslobodené §69 ods. 12 f) až i) /colny sadzobnik, mob.telefony a integrovane obvody (položky fa. ako NEZARADENÉ - bez zmeny/
   • Z Oslobodené §69 ods. 12 j) /stavebné prace (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
  • zmena v kontrolnom výkaze DPH: doplnené "stavebné práce" - §69 ods. 12 j) do kontrolného výkazu
  • zmena v podkladoch pre DPH od 01.2017: nové rozčlenenie typov dokladov a popis použitých skratiek
 • doplnená kontrola duplicity v dodávateľských faktúrach podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČO)
 • doplnená kontrola duplicity v záznamoch kontolného výkazu podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČDPH)
 • upravená tvorba ID pre preúčtovanie miezd z výroby
 • upravené napĺňanie účtovných položiek na bankových výpisoch, oprava párovania na viacnásobné var.symboly, pri nezadaní sumy úhrady a výbere párovaného dokladu zo zoznamu ponúkne výšku nedoplatku automaticky
 • upravené párovanie úhrady z banky na viacnásobné var.symboly dodávateľských faktúr ( oprava chybného výberu int.čísla )
 • doplnená možnosť automatického zúčtovania centového vyrovnania pri úhrade interného dokladu
 • upravená tlač inventarizácie pohľadávok (záväzkov) a upomienok k úhrade - číslo bankového účtu nahradené IBAN-om, (IBAN musí byť zadefinovaný v číselníku bankových účtov) a možnosť tlače podpisu, prípadne pečiatky s podpisom pre toho, kto je na upomienke uvedený. Tento musí byť zavedený v číselníku užívateľov a musí mať priradený podpis, prípadne pečiatku s podpisom v príslušných poliach tohto číselníka.

Personalistika a mzdy

 • možnosť priradiť elektronicku prílohu k majetku

 

 

Verzia 2.70.01

 

Personalistika a mzdy

 • oprava potvrdenia o príjme zo ZČ pre rok 2016
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.70.01.pdf

 

 

Verzia 2.70.00

 

Odbyt

 • nastavenie SMTP údajov (pre priame pripojenie k poštovému serveru) každému užívateľovi jednotlivo v číselníku užívateľov
 • možnosť nastaviť emailovú notifikáciu  pri príjme skladovej položky (číselník užívateľov, tlačítko Notifikácia)

Účtovníctvo

 • nastavenie SMTP údajov (pre priame pripojenie k poštovému serveru) každému užívateľovi

Personalistika a mzdy

 • potvrdenie o príjme zo ZČ pre rok 2016
 • úprava mzdového listu
 • úprava ELDP pre PP
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.70.00.pdf

 

 

Verzia 2.69.00

 

Odbyt

 • kontrola existencie potvrdenky o hotovostnom predaji pred jej vytvorením z DL
 • pridaná ďaľšia varianta tlače zaevidovania odb. objednávky

Personalistika a mzdy

 • úprava výstupov
  • mzdový list 2016
  • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.69.00.pdf

 

 

Verzia 2.68.00

 

Odbyt

 • oprava výpočtu zisku z predaja tovaru pre verziu databázy Firebird 2.1
 • zrušenie pomocných ladiacich hlásení pri odmailovaní a ukladaní tlačovej zostavy

 

 

Verzia 2.67.01

 

Účtovníctvo:

 • spracovaný nový súbor pre kontrolný výkaz DPH: KVDPH.XML platný od 04.201
 • údaje do tabuľky B.3 sú rozdelené na:
  • B.3.1 - ak suma odpočítanej dane v B3 < ako 3.000,- EUR
  • B.3.2 - ak suma odpočítanej dane v B3 >= 3.000,- EUR
  • pre B.3.1 sa uvádza do konrolného výkazu jeden sumárny riadok
  • pre B.3.2 sa uvádzajú všetky dodania v členení podľa IČDPH jednotlivých dodávateľov v sumáre za každé IČDPH samostatne
 • Pozn.: ak vznikne situácia, že je potrebné B.3.2, je nutné na každom zázname do kontrolného výkazu pre B.3 uvádzať správne IČ DPH dodávateľa.
 • V prípade, že ste podali Kontrolný výkaz v starej verzii xml súboru, je potrebné ho opakovane vygenerovať a odoslať na finančú správu.
 • V starej verzii xml súboru vzniklo riziko, že údaje do B.3.1 ani do B.3.2 neboli vyplnené !!!

 

 

Verzia 2.67.00

 

Sklad, Odbyt:

 • oprava aktualizácie kumulatívnych hodnôt pri presunutí nevybavených položiek starých objednávok do novovytvárenej objednávky
 • - oprava tlače faktúry z prijate platby pri prenesení daňovej povinnosti

 

 

Verzia 2.66.00

 

Sklad, Odbyt:

 • pridaná možnosť spracovania prehľadu zisku z predaja tovaru podľa dátumu úhrady

 

 

Verzia 2.65.00

 

Účtovníctvo:

 • úprava importu bankových výpisov vo formate *.xls, možnosť automatického importu všetkych pohybov alebo jednotlivo so zobrazením každého pohybu samostatne

Sklad, Odbyt:

 • pridaná možnosť definovať druh a hmotnosť balenia položky v číselníku sklad. položiek. Ak je balenie definované, bude tlačené na dodaciom liste
 • oprava aktualizácie údajov o počte objednaných položiek u dodávateľa a odberateľmi pri zmene kódu sklad.položky

 

 

Verzia 2.64.02

 

Účtovníctvo:

 • úprava importu bankových výpisov vo formate *.xls, možnosť automatického importu všetkých pohybov alebo jednotlivo so zobrazením každého pohybu samostatne

Sklad, Odbyt:

 • oprava nefunkčnosti zoraďovania záznamov položiek dod.objednávky pri príjme položiek z tejto objednávky

 

 

Verzia 2.64.01

 

Obecné:

 • možnosť nastaviť režim TLS/SSL, Full SSL pri odmailovaní zostavy spôsobom priameho prístupu k poštovému serveru

Sklad, Odbyt:

 • optimalizácia okna vybaviteľnosti odb.objednávok tak, aby bolo možné prepínanie medzi zoznamom vybaviteľných položiek a zoznamom celých objednávok

Majetok:

 • zmena algoritmu výpočtu daňovej zostatkovej ceny v inventúrnej súpiske tak, aby zohľadňoval prerušenie daňového odpisovania

 

 

Verzia 2.63.00

 

Účtovníctvo

 • doplnené výkazy Súvaha a VZaS pre mikro účtovné jednotky
 • účtovný rozvrh doplnený o nové polia:
  • + Mikro účtovná jednotka - Aktíva - riadok
  • + Pasíva - riadok
  • + VZaS   - riadok
  • tieto slúžia na definovanie riadkov do výkazov mikro účtovnej jednotky pre jednotlivé účty
  • je potrebné skontrolovať a upraviť podľa potrieb účtovnej jednotky
 • Číselníky -> Účtovníctvo -> Súvaha, VZaS preklady:
  • doplnené výkazy pre mikro účtovnú jednotku:
   • MÚJ Súvaha
   • MÚJ VZaS
 • pri spracovaní Súvahy je možnosť zaškrtnúť spracovanie výkazov pre mikro účtovnú jednotku, po zaškrtnutí tejto voľby budú výkazy Súvaha a VZaS spracované v štruktúre výkazov mikro účtovnej jednotky
 • ak sa rozhodnete spracovať výkazy pre mikro účtovnú jednotku, výstupy Účtovná závierka *.fdf a *.xml budú v názve obsahovať: _Uctovna_Zavierka_MUJ_
 • pri spracovaní VZaS budete mať možnosť sa rozhodnúť, či chcete spracovať výkaz pre malú alebo mikro účtovnú jednotku
 • oprava párovania úhrad z banky a pokladne na ID
 • pri výdavkových ID doplnená možnosť zadať do KV záznamy s rôznym IČ DPH

 

 

Verzia 2.62.03

 

Účtovníctvo

 • úprava vytvárania *.xml súboru pre SEPA platby
 • v prípade viacerých platieb v rámci jedného príkazu sa generuje jeden hromadný príkaz na úhradu s viacerými položkami (požiadavka InBiz pre VÚB)
 • v Príkaze na úhradu doplnené pole Správa pre prijímateľa, táto je predplnená textom z dokladu, ktorý uhrádzate. V prípade nevyplnenia správy je tento údaj naplnený typom a interným číslom uhrádzaného dokladu a názvom platiteľa
 • Príkaz na úhradu *.xml obsahuje aj adresu príjemcu, tá sa vyberá z číselníka organizácií v Amulete, ak sú údaje pre danú organizáciu v číselníku naplnené. Ide o údaje: Ulica a popisné číslo, PSČ, Mesto a Kód krajiny
 • spustená skúšobná prevádzka Importu bankových výpisov z banky do účtovníctva v elektronickej forme. Je možné importovať bankové výpisy vo formáte *.xml. Import nájdete v evidencii Bankových výpisov -> tlačitko Import výpisu F7. Spracované údaje budú naplnené do Položiek výpisu. Ide o skúšobnú prevádzku, všetky Vaše postrehy a podnety zasielajte na email: korbel@psw.sk

 

 

Verzia 2.62.01

 

Personalistika a mzdy

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ za rok 2015
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2015
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.62.01.pdf

 

 

Verzia 2.62.00

 

Odbyt

 • zobrazovanie IČO v hlavičke ponuk, objednávok a dodacách listov
 • zobrazovanie údajov Kľúč1, Kľúč2, Kľúč3 a STN v položkách ponúk, objednávok a dodacích listov

Účtovníctvo

 • úprava evidencie dokladov s osobitnou úpravou DPH § 68d)
 • generovanie platobných príkazov na úhradu vo formáte *.xml
 • Doporučenie: pridajte si do účtovného rozvrhu nové analytické účty DPH (343) pre účtovanie DPH na dokladoch s osobitnou úpravou DPH, následne tieto nastavte pre program:
  • menu Konfigurácia|Nastavenie programu|Parametre výpočtov. záložka Účtovníctvo: definovanie nových analytických účtov pre účtovanie osobitnej DPH
 • Číselník organizácii:
  • záložka Registrácia: možnosť označiť dodávateľa, ako organizáciu uplatňujúcu osobitnú úpravu DPH
 • Typ dokladu rozšírený o Preúčtovanie DPH - využívaný pri preúčtovaní medzi analytickými účtami DPH z osobitnej úpravy na uplatnenú DPH
 • OF(odberateľské faktúry) - doplnené polia:
  • Osobitná úprava DPH - po jej zaškrtnutí sprístupni záložku Osobitná úprava DPH § 68d) pre evidenciu záznamov do výkazu DPH
  • Číslo pôvod.fak - číslo pôvodnej faktúry je potrebné zadať pri evidencii dokladu o oprave základu dane (dobropis / ťarchopis)
  • pri evidovaní dokladu podľa § 69 ods.12 j) - zaradiť do Typ faktúry: Osl.od dane, § 69 12j)
 • DF(dodávateľské faktúry) - doplnené polia:
  • Osobitná úprava DPH - po jej zaškrtnutí sprístupni záložku Osobitná úprava DPH § 68d) pre evidenciu záznamov do výkazu DPH
  • Poradové č.fak. - poradové číslo faktúry je potrebné zadať tak, ako je uvedené na doklade, vrátane písmen, pomlčiek alebo lomítka, tieto údaje sa prenášajú do KV DPH
  • Číslo pôvod.fak - číslo pôvodnej faktúry je potrebné zadať pri evidencii dokladu o oprave základu dane (dobropis / ťarchopis)
 • ID(interné doklady) - doplnené polia:
  • Osobitná úprava DPH - po jej zaškrtnutí sprístupni záložku Osobitná úprava DPH § 68d) pre evidenciu záznamov do výkazu DPH pre výdavkové ID
  • Poradové č.dok. - poradové číslo dokladu je potrebné zadať tak, ako je uvedené na doklade, vrátane písmen, pomlčiek alebo lomítka, tieto údaje sa prenášajú do KV DPH
 • V ponuke Podsystém, Účtovníctvo, Evidencia účtovných dokladov a záznamov doplnená nová ponuka:
  • Osobitná úprava DPH § 68d) - prehľad všetkých záznamov pre DPH, ktoré sa riadia podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby zo všetkých dokladov;
  • V ponuke tlačových zostáv tohto okna sú dve zostavy:
   • tlač záznamov
   • kontrola dokladov pre výkaz DPH z osobitnej úpravy a KV DPH
 • Príkazy k úhrade:
  • nové polia IBAN, BIC, Správa pre príjemcu
  • pre bankové ústavy generovaný iba jeden formát *.xml
  • názov súboru má nasledovnú štruktúru: Amulet“Por.číslo v multilicencii“_SEPA_UCT_“dátum“_“BIC“.xml
  • príklad súboru vygenerovaného 10.02.2016. pre ČSOB : Amulet0_SEPA_UCT _10022016_CEKOSKBX.xml
  • exportné súbory budú ukladané do adresára zadefinovaného v Parametroch programu
 • Pre správnu funkčnosť programu je potrebné správne naplnenie údajov IBAN a BIC v číselníkoch bankových účtov a bankových účtov organizácií, hlavne dodávateľov, pre neskoršie použitie pri evidencii dokladov a následnom spracovaní neuhradených dokladov pre príkaz na úhradu.

Personalistika a mzdy

 • oprava tlačových zostáv
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.62.00.pdf

 

 

Verzia 2.61.00

 

Odbyt

 • oprava prázdneho zoznamu sklad.položiek pri výbere položiek pre prehľad predaja
 • oprava formátovania údaja IBAN pre tlači odb.faktúry

Účtovníctvo

 • úprava XML súboru SEPA platobného príkazu (homebanking)

Majetok

 • oprava chybového hlásenia pri daň.odpisovaní v 5 odpis.skupine

Personalistika a mzdy

 • zmeny platné od 01.2016
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.61.00.pdf

 

 

Verzia 2.60.00

 

Odbyt

 • možnosť sledovať vybaviteľné odberateľské objednávky aj ako celok (t.j. ak sú všetky položky objenávky vybaviteľné,potom je objednávka vybaviteľná)
 • možnosť sledovať vybaviteľné odberateľné objednávky striktne po zákazkach
 • možnosť nastaviť doobjednávanie položiek striktne na zákazku (nastavenie programu záložka Prostredie|Sklad, Odbyt, položka Kontrola zákazky pri automatickom doobjednávaní položiek)

Personalistika a mzdy

 • zmeny v zostave Potvrdenie o príjme zo ZČ 2015
 • SEPA platobné príkazy vo formáte XML (homebanking)
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.60.02.pdf

 

 

Verzia 2.59.00

 

Účtovníctvo

 • doplnené polia IBAN a SWIFT(BIC) pre bankový účet dodávateľa v evidencii Dodávateľských faktúr
 • doplnené polia IBAN a SWIFT(BIC) pre bankový účet organizácie v evidencii Interných dokladov
 • pri zadávaní údajov možnosť vyberať ako doteraz podľa čísla bankového účtu alebo pridaná možnosť vyberať z číselníka bankových účtov podľa IBAN
 • doplnené polia IBAN a SWIFT(BIC) pre bankový účet príjemcu v číselníku Trvalých a opakovaných príkazov k úhrade
 • údaje IBAN a SWIFT(BIC) doplnené do podkladov pre vytvorenie príkazu k úhrade, aj do samotného príkazu na úhradu
 • upravené tlačové zostavy Príkazu na úhradu s nahradením čísla účtu a numerického kódu banky údajmi IBAN a SWIFT(BIC)
 • pri spracovaní prenosového súboru pre Homebanking (F9) automatické vytvorenie xml súboru pre SEPA platbu príslušnej banky. Súbor bude uložený štandardne v adresári ..KMSEPAHB s menom Amulet_SEPA_UCT_dátum_Num.kód banky.XML. Tento je potom možné importovať vo Vašom Homebankingu ako SEPA platbu
Poznámka:
 • Pre správne doplnenie chýbajúcich údajov IBAN a SWIFT(BIC) pri spracovaní podkladov pre príkaz na úhradu a samotného príkazu na úhradu je nevyhnutne potrebné, aby tieto boli doplnené v číselníku Bankových účtov organizácií ku každému číslu bankového účtu. V opačnom prípade nevieme zaručiť správne priradenie IBAN pre platbu.
Dôležité:
 • PôVODNE VYTVÁRANÉ EXPORTNÉ SÚBORY PRE HOMEBANKING ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ ZACHOVNÉ A MôŽETE ICH POUŽÍVAŤ AKO DOTERAZ. ICH PLATNOSŤ SKONčí AŽ K 02.2016.

 

 

 

Verzia 2.58.01

 

Odbyt

 • oprava farebného rozlíšenia dodávateľských a odberateľských objednávok
 • oprava aktualizácie údaja Obj. u dodávateľa na karte skladovej položky pri zaskladnení položky z preberacieho skladu

 

 

Verzia 2.58.00

 

Obecné

 • tlač povolených oprávnení užívateľa z okna definície oprávnení

Odbyt

 • nová funkcia v adresári organizácii: doplnenie identifikačných údajov v režime pridávania a modifikovania kliknutím na ikonku vpravo od poľa IČO. Funkcia vyžaduje prístup k internetu.
 • rozšírenie poznámky v hlavičky príjemky/výdajky na 100 znakov

 

 

Verzia 2.57.03

 

Odbyt

 • zobrazenie položiek z cenníka pri evidovaní položky príjemky
 • zobrazenie dátumu posledného nákupu v režime rýchlej modifikácie cenníka
 • pridanie ďaľších údajov z karty skl.položky do režimu rýchlej modifikácie cenníka
 • vynechanie pasívnych položiek v režime rýchlej modifikácie cenníka
 • farebne odlíšené (červene) internetové objednávky
 • zobrazenie prvých 40 znakov poznámky v riadkovom režime objednávky
 • možnosť prepínať zobraziť/skryť pasívne skladové položky cez lokálne menu (pravý klik) riadkového režimu skladových položiek. Stav sa uloží pri uložení vzhľadu okna
 • úprava zostavy výrobného príkazu z odb.objednávky

 

 

Verzia 2.57.02

 

Odbyt

 • tlač údaja Množstvo namiesto Dodať na dodávateľskej objednávke

Personalistika a mzdy

 • oprava výpočtu denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pri dočasnej PN
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.57.02.pdf

 

 

Verzia 2.57.00

 

Personalistika a mzdy

 • poistné z podielov na zisku
 • úprava modulu Personalistika
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.57.00.pdf

Odbyt

 • možnosť definovať položkové rabaty (def: odberateľ-položka-rabat). Položkový rabat aj skupinový rabat (def: odberateľ-druh položky-rabat) sa aritmeticky spočítavajú

 

 

Verzia 2.56.02

 

Personalistika a mzdy
 • oprava V.časti Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2014
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.56.02.pdf

 

 

Verzia 2.56.01

 

Personalistika a mzdy
 • úprava prílohy k výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie + dávky 514
 • úprava formulára výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie ZP UNION
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.56.01.pdf

Účtovníctvo

 • upravený výpočet VZaS
  • prvý riadok Čistý obrat
  • je možné si nadefinovať jeho výpočet podľa potrieb účtovnej jednotky
U P O Z O R N E N I E :
JE DOLEŽITÉ, ABY SI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA SKONTROLOVALA A SPRÁVNE NASTAVILA V ÚČTOVNOM ROZVRHU NASTAVENIE VÝNOSOVÝCH ÚČTOV DO VÝPOČTU ČISTÉHO OBRATU !!!
Poznámka:
 • Aktualizácia zabezpečí nastavenie účtovnej skupiny 60 do výpočtu čistého obratu, ale JE NEVYHNUTNE POTREBNÉ TOTO NASTAVENIE SKONTROLOVAŤ PRE VAŠU ÚČTOVNÚ JEDNOTKU. Toto je možné nastaviť v ponuke Číselníky | Účtovníctvo | Účtovný rozvrh. Pri definovaní riadku VZaS je možné zadefinovať výnosové účty do výpočtu Čistého obratu - zadajte číslo riadku 1 pre čistý obrat. Pre účty nezahrnuté do výpočtu čistého obratu nastavte riadok Čistý obrat na hodnotu 0.

 

 

Verzia 2.56.00

 

Účtovníctvo

 • spracované nové výkazy k účtovnej závierke
Po spustení výpočtu Súvahy Amulet spracuje pracovné výkazy:
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
Vygeneruje do adresára "rpt":
 • podklady pre pdf a editovateľné podklady pre pdf: 
  • Amulet_UctovnaZavierka_Datumzostavenia.fdf
  • Amulet_UctovnaZavierka_Datumzostavenia_Edit.fdf
 • podklady pre xml súbor 
  • Amulet_UctovnaZavierka_Datumzostavenia.xml
Výpočet samostatného Výkazu ziskov a strát je naďalej možné spracovať
samostatne za ľubovolné obdobie bez možnosti generovania fdf a xml podkladov.
U P O Z O R N E N I E :
JE DOLEŽITÉ, ABY SI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA SKONTROLOVALA A SPRÁVNE NASTAVILA V ÚČTOVNOM ROZVRHU NASTAVENIE ÚČTOV DO SPRÁVNYCH RIADKOV PRÍSLUŠNÉHO VýKAZU !!!
NASTALI VÝRAZNÉ ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCIM VÝKAZOM !!!
Poznámka:
 • Aktualizácia zabezpečí presmerovanie na nové riadky výkazov podľa najbežnejšieho umiestnenia, ale JE NEVYHNUTNE POTREBNÉ TOTO NASTAVENIE SKONTROLOVAŤ PRE VAŠU ÚČTOVNÚ JEDNOTKU.
 • Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je nutné si do výkazov naplniť ručne v súlade s čl.I bod 4 Opatrenia MF č.MF/18009/2014-74 z 24.9.2014. Tieto je možné doplniť v ponuke menu: Číselníky | Účtovníctvo | Definovanie výstupov v iných jazykoch.
 • Je tu tiež možnosť cudzojazyčného prekladu podľa Vaších potrieb do dvoch rôznych jazykov.
Personalistika a mzdy
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň FO zo ZČ za rok 2014
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2014
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.56.00.pdf

 

 

Verzia 2.54.01

 

Personalistika a mzdy

 • oprava tlače príkazu na úhradu odvodov

 

 

Verzia 2.54.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny platné od 01.01.2015
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.54.00.pdf

Sklad

 • možnosť povoliť/zakázať tlač hrubej a čistej hmotnosti na položke dodacieho listu (menu Konfigurácia - Nastavenie programu - Prostredie, záložka Sklad,Odbyt)

Obecné

 • možnosť zapnúť/vypnúť automatickú obnovu dát(refresh) pri zaostrení na už otvorené okno (menu Konfigurácia - Nastavenie programu - Prostredie, záložka Obecné)
 • Pozor: v predošlých verziách bol refresh zapnutý, od tejto verzie je štandardne vypnutý

 

 

Verzia 2.53.00

 

Personalistika a mzdy

 • úprava mzdového listu
 • úprava potvrdenia o príjme zo ZČ za rok 2014
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.53.00.pdf

Sklad

 • možnosť prideliť odberné miesto komisionálneho skladu
 • tlač dodacieho listu do komisie s cenou/bez ceny

 

 

Verzia 2.52.00

 

Odbyt

 • rozšírenie počtu znakov údaja Názov skladovej položky na 80 znakov
 • rozšírenie počtu znakov údaja Popis skladovej položky na 160 znakov
 • rozšírenie počtu znakov údaja IČO organizácie na 12 znakov (pre zahraničné organizácie)
 • nové údaje v evidenci príjemok: Císlo dodacieho listu, Interné číslo DF, ŠPZ vozidla, Meno vodiča, Počet paliet

 

 

Verzia 2.51.00

 

Odbyt

 • možnosť doobjednať do max.množstva sklad.položiek, ktoré su pod min.množstvom
 • tlač alternatívych odberateľových k´dov sklad.položiek v zostavách z evidencie odb.objednávok
 • možnosť označiť skladové položky ako ležiaky zo zostavy bezpohybových položiek
 • možnosť definovať schvalovací proces dod.objednávky v 2 urovniach (číselník užívateľov - založka schvaľovanie, dod.objednávky - údaje schvaľovateľ, schválil)

 

 

Verzia 2.50.01

 

Odbyt

 • nový údaj (Incoterms) v číselníkoch organizácii
 • nový údaj (Dátum dodania) v knihe požiadaviek pre generovanie dod.objednávok
 • nové údaje (Tranzitná doba, Výrobná doba) v číselníku sklad.položiek. Súčet oboch dátumov je zohľadnený pri určení dátumu dodania pri vytváraní dod.objednávky

 

 

Verzia 2.49.01

 

Odbyt

 • možnosť definovať akciový cenník (číselník druhov cenníkov)
 • nové údaje v hlavičke dod.objednávky (Platobné podmienky, Dodacie podmienky)
 • nové údaje v evidencii reklamácii (Odber.číslo reklamácie, Záruka, Poznámka, Počet kusov, Stav, Zákazka)
 • úpravy prekladu obchodných dokladov do AJ

 

 

Verzia 2.48.00

 

Odbyt

 • možnosť definovať stredisko účtovania na riadku odberateľskej faktúry
 • možnosť preddefinovať stredisko účtovania na karte skladovej položky
 • generovanie odberateľských faktúr z evidencie zmlúv

 

 

Verzia 2.47.00

 

Odbyt

 • enerovanie odberateľských faktúr z evidencie zmlúv

 

 

Verzia 2.45.02

 

Odbyt

 • oprava prenosu odberateľského čísla objednavky z DL do odb.faktúry, pokiaľ DL nepredchádza odb.objednávka
 • oprava stránkovania viacstranovej faktúry pri tlačení viacerých faktúr

 

 

Verzia 2.45.00

 

Odbyt

 • tlač hmotnosti položky odb.objednávky
 • podpora formátu jpg obrázka skladovej položky
 • tlač čísla riadku ponuky (možnosť nastaviť parameter v nastaveniach programu)

 

 

Verzia 2.44.03

 

Personalistika a mzdy

 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2013
 • opravy z predchádzajúcej verzie 2.43.00

Odbyt

 • tlač hmotnosti položky príjemky

 

 

Verzia 2.44.01

 

Odbyt

 • možnosť povoliť tlač hmotnosti položky dodacieho listu (Nastavenie programu, záložka Prostredie-Sklad,Odbyt)

 

 

Verzia 2.44.00

 

Personalistika a mzdy

 • oprava chyby pri výpočte mzdy za jednotlivca z ver.2.43

Odbyt

 • oprava chyby prideľovania rabatu položke ponuky z ver.2.43
 • oprava chybnej kumulácie obj.množstva odberateľmi pri presypaní ponuky do odb.objednávky. Chybné kumulované množstvo na skl.karte opravíte spustením testu integrity "Kontrola číselníka sklad.položiek"

 

 

Verzia 2.43.00

 

Personalistika a mzdy

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ za rok 2013
 • opravy z predchádzajúcej verzie 2.41
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.43.00.pdf

 

 

Verzia 2.42.00

 

Účtovníctvo

 • úprava súboru *_KVDPH_*.xml pre načítanie v aplikácii e-Dane a na portáli Finančnej správy
 • úprava ponuky tabuliek KV v dodávateľských faktúrach
 • pre záznamy KV z dodávateľských faktúr a výdavkových interných dokladov možnosť modifikovať dátum DPH z dokladu (to znamená, že záznam v KV je v neskoršom zdaňovacom období, v akom nastalo zdaniteľné plnenie na doklade a do KV je vyžadované zadať dátum zdaniteľného plnenia z dokladu)
 • v prípade potreby zaradenia záznamu do KV pre doklad, ktorý nemá vyplnený údaj IČ DPH organizácie a je požadovaný, je možné ho zadať ako znak pomlčka "-"

 

 

Verzia 2.41.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny v parametroch výpočtu miezd
 • úprava čísla účtov vo formáte IBAN
 • zmeny vo výpočte miezd
 • zmeny vo výstupných zostavách
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.41.00.pdf

 

 

Verzia 2.40.00

 

Personalistika a mzdy

 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní zrážok v kmeni
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní účtov štátnych inštitúcií v nastavenia programu
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní bánk do číselníka peňažných ústavov
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní kmeňový údajov v záložka Daň, zrážky:
  • Pôžička
  • Sporenie
  • Poistenie
  • Zrážky

Sklad, odbyt

 • nový číselník - Číselníky|Sklad, Odbyt|Adreár organizácií|Bankové účty organizácií
 • zmena v zadávaní bankového účtu na karte organizácie volaním číselníka bankových účtov

Účtovníctvo

 • doplnenie evidencie potrebnych dajov  pre kontrolný výkaz DPH
 • pokyny k vypĺňaniu sú uložené v súbore readme240.txt ktorý sa zobrazí po vykonaní aktualizácie a uloží sa do inštalačnej zložky Amulet-u

 

 

Verzia 2.39.00

 

Personalistika a mzdy

 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní zrážok v kmeni
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní účtov štátnych inštitúcií v nastavenia programu

Sklad, odbyt

 • nový číselník - Číselníky|Sklad, Odbyt|Adreár organizácií|Bankové účty organizácií
 • zmena v zadávaní bankového účtu na karte organizácie volaním číselníka bankových účtov

 

 

Verzia 2.38.00

 

Personalistika a mzdy

 • aktualizáciu vykonať PRED UZÁVIERKOU 11/2013
 • registračný list na SP pre nový typ zamestnanca s odvodovou úľavou
 • úprava mzdového listu 2013
 • oprava XML súboru mesačného výkazu pre SP
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.38.00.pdf

 

 

Verzia 2.37.00

 

Personalistika a mzdy

 • aktualizáciu vykonať po uzávierke 10/2013
 • odvodová úľava na sociálne a zdravotné poistenie platná od 01.11.2013
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.37.00.pdf

 

 

Verzia 2.36.00

 

Personalistika a mzdy

 • aktualizáciu vykonať po uzávierke 09/2013
 • zmeny platné od 01.11.2013
 • zmena nepostihnuteľných súm pre zákonné zrážky
 • potvrdenie o príjme pre r.2013 I.strana
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.36.00.pdf

Sklad, odbyt

 • nový údaj Poznámka v číselníku sklad.položiek

 

 

Verzia 2.35.00

 

Personalistika a mzdy

 • ukončenie používania dočasných PDX tabuliek

Sklad, odbyt

 • nový číselník druhov úhrad

 

 

Verzia 2.34.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny parametrov výpočtu miezd platné od 1.7.2013
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.34.00.pdf

 

 

Verzia 2.33.00

 

Sklad, odbyt

 • nový údaj Predčíslie v číselníku bank.účtov. Používa sa ak je číslo účtu dlhšie než 20 znakov (napr. účet v HU)

Obecné

 • zmena zabezpečenia hesiel užívateľov
 • možnosť nastaviť požadovanú silu užívateľských hesiel v Konfigurácia|Nastavenie programu|Prostredie|Obecné - údaj Minimálna sila hesla

 

 

Verzia 2.32.01

 

Personalistika a mzdy

 • oprava chýb z verzie 2.32.00 na zostave „HLÁSENIE“
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.32.01.pdf

 

 

Verzia 2.32.00

 

Personalistika a mzdy

 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.32.00.pdf

Skad, odbyt

 • nové údaje v číselníku organizácii: Reg.súd, Oddiel, Vložka

 

 

Verzia 2.31.00

 

Sklad, odbyt

 • optimalizácia sumovania príjemok a výdajok
 • optimalizácia aktualizácie príznaku blokovania DL

 

 

Verzia 2.30.00

 

Sklad, odbyt

 • možnosť nastaviť užívateľovi predvolené hodnoty pre fakturáciu (číselník užívateľov - záložka Fakturácia, údaje obchodník a stredisko)

 

Verzia 2.29.01

 

Sklad, odbyt

 • po vygenerovaní dodacieho listu z odb.objednávky nasleduje možnosť vydať novovytvorený DL
 • nový stĺpec "Pomer PC/SC" v riadkoch DL - podiel predajnej ceny a aktuálnej skladovej ceny
 • možnosť rozhodnúť prijať položky na sklad s cenou/bez ceny pri automatickom príjme položiek z dod.objenávky
 • nový stĺpec "Vyskladneny" v hlavičke DL informuje či sú všetky položky vyskladnené (existuje výdajka na požadované množstvá)
 • farbené rozlíšenie hlavičiek dodacích listov:
  • červené - blokovaný - DL sa začal vydávať ale nie je kompletne vyskladnený (existuje min. 1 položka ktorá nie je kompletne vyskladnená)
  • zelené - vyskladnený - všetky položky DL su vyskladné
  • tučné písmo - DL je daný na úhradu faktúrou alebo v hotovosti

 

Verzia 2.29.00

 

Účtovníctvo

 • v ponuke Podsystém - Účtovníctvo doplnená ponuka Poznámky individuálnej účtovnej závierky
  • v tejto ponuke je možné vyplniť potrebné tabuľky pre spracovanie Poznámok k účtovnej závierke
  • pri vypĺňaní týchto tabuliek je vždy potrebné najskôr otvorenú tabuľku zavrieť a až potom otvoriť inú
  • tabuľky, ktoré majú priamu väzbu na účtovné operácie je možné načítať príslušné hodnoty z účtovníctva použitím tlačítka Výpočet tabuľky
  • v tabuľkách, ktoré obsahujú súčtové riadky je možné na ich výpočet použiť tlačítko Prepočet sumarizácií
  • v ostatných tabuľkách je možné vyplniť všetky hodnoty priamym zadávaním z klávesnice (najmä hodnoty bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia)
  • tlač Poznámok je pripravená použitím externej zostavy buď vo formáte *.odt (pre Open Office), alebo vo formáte *.doc pre ďašie spracovanie v programe Microsoft Word - vzor tlačiva je uložený v podadresári RPT, ten je potrebné vybrať v ponuke Externá zostava
  • ak máte nainštalovaný Word alebo Open Office po potvrdení výberu tlačítkom OK Vám Amulet pripraví dáta pre naplnenie hodnôt do pripraveného dokumentu a zavolá príslušný program na jeho otvorenie. V tomto programe môžete Poznámky ďalej upravovať a dopĺňať a uložiť pod novým menom
  • zároveň Vám do podadresára KM uloží kópiu vzoru Poznámok vo formáte *.odt aj *.doc (Amulet_Poznamky.odt a Amulet_Poznamky.doc) a uloží Vám tam aj súbor hodnôt pre naplnenie tlačiva. Každé tlačivo obshuje na prvej strane tlačítko Vlož údaje zo súboru. Po jeho stlačení je potrebné zadať cestu k súboru Amulet_Hodnoty_pre_poznamky.txt, ktorý je uložený v adresáry KM.
  • pred spracovaním Poznámok doporučujem spracovať Súvahu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje uzávierka a Výkaz ziskov a strát za bežné účtovné obdobie
  • pred tlačením Poznámok doporučujem spracovať ZOSTAVENÚ ročnú závierku v ponuke Ročná závierka (NIE SCHVÁLENÚ - tá je nevratnou operáciou na rozdiel od zostvenej, ktorú je možné spustiť opakovane viackrát)

 

 

Verzia 2.28.01

 

Personalistika a mzdy

 • ročné zúčtovanie dane za rok 2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.28.01.pdf

Skad, odbyt

 • oprava chyby tlače obratovej súpisky zásob

 

 

Verzia 2.28.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny vo výstupných zostavách
 • opravy chýb nahlásených zákazníkmi
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.28.00.pdf

Skad, odbyt

 • možnosť priložiť prílohu formou externého súboru(pdf,jpg,txt...) k dokladom (tlačítko Prílohy v nástrojovej lište)

 

 

 

Verzia 2.27.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny platné od 1.1.2013
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.27.00.pdf

Skad, odbyt

 • kontrola duplicity pri pridávaní položky do dodávat.objednávky
 • možnosť zlúčenia nevybavených položiek dodávat.objednávok do novovytváranej objednávky
 • rekurzívny prepočet všetkých výdajok a násedných prevodiek pri dodatočnej zmene ceny položky príjemky
 • nová funkcia Stav položky v evidencii dodacích listov
 • tlač poznámky v položke dodávat.objednávky
 • zápis o úhrade faktúry v hotovosti (cez reg.pokladnicu/fišk.tlačiareň) do evidencie úhrad v hlavičke odber.faktúr
 • preplnenie hodnoty nedoplatku pri čiastkovej úhrade odb.faktúry v hotovosti
 • zobrazenie poznámky príjemky/výdajky na skladovej karte
 • oprava rozpustenia vedľajších nákladov obstarania pri príjemke v cudziej mene

 

 

 

Verzia 2.26.00

 

Majetok

 • zmeny v daňovom odpisovaní po 1.1.2012

 

 

 

Verzia 2.25.00

 

Skad, odbyt

 • možnosť zadať názov obrázka (.bmp) do skladovej karty
 • možnosť tlačiť obrázok skladovej položky na ponuke

 

 

Verzia 2.24.00

 

Skad, odbyt

 • rozšírenie číselníka merných jednotiek o preklad do AJ,NJ,MJ... s automatickou tlačou preloženej MJ podľa jazykovej mutácie PON, OBJ, DL, FA
 • nový číselník registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní
 • nový údaj Číslo ERP - číslo reg.pokladnice/FT z číselníka s ktorou môže užívateľ komunikovať
 • nová verzia DCOM komunikačného modulu RemoteECR.exe na stiahntie z odkazu http://www.psw.sk/documents/files/2.23.01/RemoteECR.exe

 

 

Verzia 2.23.00

 

Personalistika a mzdy

 • doplnenie výpočtu zákonných zrážok zo mzdy pre zamestnancov s viacerými príjmami
 • úprava výplatnej pásky pre sporiteľov v II. pilieri
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.23.00.pdf

Skad, odbyt

 • pri automatickom generovaní dod.objednávok možnosť zmeny množstva a dodávateľa pred samotným gerevovaním objednávok
 • kopírovanie údaja "Poznámka" riadku pri kopírovaní ponuky

 

 

Verzia 2.20.00

 

Personalistika a mzdy

 • potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie 2012
 • úprava Registračného listu FO – typ odhláška
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.20.00.pdf

Skad, odbyt

 • pridaný stĺpec "Pomer PC/SC" v riadkoch odb.objednávky
 • oprava aktulizácie údaja "Obj. u dodávateľa" na karte skladovej položky pri generovaní odb.objednávky z ponuky

 

 

Verzia 2.19.00

 

Personalistika a mzdy

 • štatistický výkaz ISCP 1-04 (Trexima) - Nová štruktúra vety ISCP 2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.19.00.pdf

Majetok

 • úprava výpočtu daňového odpisu v prvom roku odpisovania podľa §27a §28 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Skad, odbyt

 • možnosť súbežného výpočtu obratovej súpisky a inventúrnej súpisky z viacerých staníc
 • možnosť vygenerovať objednávku na dodávateľa z dopytu na dodávateľa
 • nový údaj "Číslo dopytu" v hlavičke dodávateľskej objednávky, ktorým sú oba doklady previazané
 • oprava tlače úplného rozpadu štruktúrneho kusovníka výrobku
 • možnosť ponechania príznaku úhrady DL cez reg.pokladnicu v prípade čiastočnej refundácie DL
 • možnosť tlačiť upomienky v cudzojazyčných mutáciach (len v rozširujúcom module Upomienky)
 • možnosť vytoriť kópiu hlavičky DL

 

 

Verzia 2.17.01

 

Personalistika a mzdy

 • dávka 580 - Súhrnný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.17.01.pdf

 

 

Verzia 2.17.00

 

Personalistika a mzdy:

 • mesačný prehľad o príjmoch zo ZČ, ktorý je platný od 1.1.2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.17.00.pdf

 

 

Verzia 2.16.01

 

Účtovníctvo:

 • Oprava spracovania podkladov k DPH za 01/2012. Opravená chyba pri napočítaní hodnoty do riadku 26 priznania k DPH, kde nesprávne napočítaval hodnotu základu dane pri vystavených dobropisoch a ťarchopisoch. Pri vystavení dobropisu alebo ťarchopisu bez DPH hodnotu opraveného základu nezapočítal do tohto riadku. Pri vystavení dobropisu alebo ťarchopisu s DPH bol riadok 26 napočítaný správne, riadok 27 bol v poriadku.

 

Verzia 2.16.00

 

Účtovníctvo:

 • spracované nové tlačivo pre výpočet DPH, platné od 01.2012
 • pre správne spracovanie výkazu DPH je potrebné v evidencii dodávateľských a v evidencii odberateľských faktúr označovať dobropisy a ťarchopisy ako faktúry o oprave základu dane
 • upravená vizáž zostáv k podkladom pre spracovanie DPH
 • doplnená možnosť ukladať vypočítané výkazy DPH do Histórie DPH, za jedno zdaňovacie obdobie je možné uložiť jedno riadne, všetky opravné a všetky dodatočné daňové priznania k DPH. Z uložených tlačív dokáže Amulet ponúkať na odpočet nadmerné odpočty z predchádzajúceho obdbobia, archivovať v histórii všetky podané priznania a teda následne aj vypočítať pri spracovaní dodatočného daňového priznania rozdiel oproti poslednej známej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu
 • prehľad histórie uložených priznaní k DPH je možné cez ponuku v menu: Podsystém |Účtovníctvo | Mesačná závierka | Historia DPH
 • z historie možnosť tlačiť prehľad uložených priznaní k DPH, alebo jednotlivých záznamov vo formáte tlačiva spracovaného systémom Amulet
 • upravené pomenovávanie súborov *.fdf, *.xml vytváraných systémom Amulet pri výpočte DPH, Súvahy a Výkazu ziskov a strát, pri DPH rozlišovanie riadného, opravného alebo dodatočného priznania
 • opravená zostava: "Prehľad financií"; v prípade nadefinovaného bankového úveru účtovaného na pasívnom účte zostava chybne vypočítavala jeho zostatok
 • upravené a zjednotené fonty písma v dialógových oknách v module účtovníctvo

Sklad, odbyt:

 • možnosť generovať ponuku odberateľovi z dopytu na dodávateľa
 • nová zostava z menu: Výpisy | Odbyt | Prehľad fakturácie odberateľ/tovar | 1034.9: Predaj odberateľovi od dodávateľa za obdobie - detailne

 

Verzia 2.15.00

 

Personalistika a mzdy:

 • zmeny v parametroch výpočtu
 • úprava kmeňových údajov
 • ročné zúčtovanie dane za rok 2011
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.15.00.pdf

 

Verzia 2.14.00

 

Personalistika a mzdy:

 • úprava výkazov do ZP
 • zmena čísla účtu pre DÚ
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2011
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.14.00.pdf

Účtovníctvo:

 • doplnené nové zostavy k inventarizácii záväzkov:
  • po výpočte zostavy "Záväzky v EUR - časové členenie" pri výbere tlačovej zostavy doplnená zostava "4053.3: Inventarizácia záväzkov" - dopis s návratkov na odsúhlasenie mojich záväzkov voči dodávateľom
  • po výpočte zostavy "Záväzky, prijaté preddavky v mene - časové členenie" a po výpočte záväzkov pri výbere tlačovej zostavy doplnená zostava "4061.3: Inventarizácia záväzkov v mene" - dopis s návratkov na odsúhlasenie mojich záväzkov voči dodávateľom v členení podľa meny záväzku

 

 

 

Verzia 2.13.00

 

Sklad, odbyt:

 • automatická kontrola zakladov DPH rekapitulácie hlavičky odb.faktúry so zakladmi DPH riadkov faktúry pri vytvárani a modifikovaní faktúry
 • doplnená komunikácia s fiškálnymi tlačiarňami rady EFOX
 • nové funkcie fiškálneho modulu:
  • zmena dátumu a času FT
  • reset FT
  • zapnutie a vypnutie tréningového režimu
  • tlač duplikátu poslednej účtenky
  • fabrikovanie opravných účteniek
 • nová evidencia prijatých peňažných záloh s možnosťou registrácie prijatia a vratenia zálohy na registračnú pokladnicu resp. fiškálnu tlačiareň

Účtovníctvo:

 • zúčtované preddavky (314) doplnené o účtovnú skupinu 05
 • doplnený parameter Spôsob triedenia vo výbere druhu dokladu pre účtovné doklady nastavenie v Konfigurácia|Nastavenie programu|Prostredie|Účtovníctvo|Parametre
 • zostavy Rozpis zostatku účtu - doplnená nová zostava Podrobný rozpis zostatku súvzťažného účtu
 • doplnené nové Užívateľské zostavy :
  • TOP rebríček tržieb podľa odberateľov
  • TOP rebríček nákladov podľa dodávateľov
 • možnosť exportu do Excelu iba pre náklady a výnosy zo zostavy Obratová predvaha
 • zmena typu kompenzačných ID z Halierového na Centové vyrovnanie
 • zmena nastavenia v Konfigurácia|Nastavenie programu|Parametre výpočtov|Účtovníctvo: premenované  halierové vyrovnania na centové vyrovnania a účet pre: Preúčtovanie DPH voči DÚ (daňovému úradu)
 • doplnená možnosť spustenia daňovej uzávierky: nastavenie dátumu poslednej daňovej uzávierky. Daňová uzávierka zabezpečí, že po jej spustení nebude možné v evidencii dokladov modifikovať doklady s DPH staršie ako je daňová uzávierka ani do uzatvoreného obdobia pridávať nové doklady s DPH
 • daňovú uzávierku je možné spustiť po spracovaní výkazu DPH, alebo manuálne nastaviť v Konfigurácia|Nastavenie programu|Parametre výpočtov|Účtovníctvo: Dátum poslednej daňovej uzávierky
 • v evidencii Interných dokladov je doplnená možnosť vygenerovať a automaticky zúčtovať ID o preúčtovaní DPH voči DÚ (daňovému úradu) po spracovaní a odovzdaní výkazu DPH; doplnené tlačítko "Preúčtovanie DPH F3"
 • doplnená možnosť automatickej korekcie výkazu Súvahy, aby po jej výpočte sa hospodársky výsledok k dátumu spracovania po zaokrúhlení rovnal zaokrúhlenému na presno vypočítanému hospodárskemu výsledku - vždy sa bude rovnať hospodársky výsledok v Súvahe a vo Výkaze Ziskov a strát na zaokrúhlený hospodársky výsledok vypočítaný v Obratovej predvahe
 • doplnená možnosť automatickej korekcie Výkazu Ziskov a strát, aby po jej výpočte sa hospodársky výsledok k dátumu spracovania po zaokrúhlení rovnal zaokrúhlenému na presno vypočítanému hospodárskemu výsledku - vždy sa bude rovnať hospodársky výsledok vo Výkaze Ziskov a strát a v Súvahe na zaokrúhlený hospodársky výsledok vypočítaný v Obratovej predvahe

 

Výroba:

 • pre Správcu možnosť spustenia Uzávierky činností uzávierka činností zabezpečí, že po jej spustení nebude možné v evidencii činností modifi
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...