zákaznícka podpora - changelog

Verzia 2.73.00

 

Účtovníctvo

 • oprava vytvorenia .xml pre Kontrolný výkaz DPH - za obdobie 01/2017 nesprávne vytvoril riadok pre B3 namiesto B31 - ak bol podaný výkaz na Finančnú správu, je potrebné po aktualizáciie vygenerovať nový KV DPH a podať ako opravný
 • oprava textu v tlačovej zostave Výkaz mzdových nárokov - z výroby
 • úprava sumy ID podľa položiek pre ID - bez DPH

Majetok

 • oprava výpočtu daňového odpisu pri prvom roku po uplatnení prerušených odpisov počas ktorých bol majetok zhodnotený
 • oprava výpočtu daňovej zostatkovej ceny po zhodnotení počas prerušenia daňového odpisovania

Personalistika a mzdy

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ na rok 2016
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2016
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.73.00.pdf

 

 

Verzia 2.72.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny v parametroch výpočtu od 1.1.2017
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.72.00.pdf

 

 

Verzia 2.71.00

 

Odbyt

 • rozšírený údaj Typ obchodu (viď popis nižšie v sekcii pre účtovníctvo, nové typy odb.faktúr)

Personalistika a mzdy

 • možnosť generovať príkaz na úhradu do Homebanking (*.xml) podľa strediska
 • upravený import z doch.systému IDES (kód 160 - náhradné voľno sa neimportuje)

Účtovníctvo

 • zmena typu odberateľskej faktúry
  • zmena typového členenia odberateľských faktúr
  • odčlenenie prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa pri §69 ods. 12 od oslobodených činností na samostatné Typy odberateľských faktúr
  • nové typy odberateľských faktúr:
   • T Tuzemsko - Zdanitelny obchod /bez zmeny/
   • V Vývoz (bez zmeny)
   • O Oslobodené od dane /všetky oslobodené ( §28 až §41 ) mimo prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa podľa §69 ods. 12/
   • P Druhý dodávateľ /bez zmeny/
   • S Oslobodené služby §15,16 /bez zmeny/
   • Y Oslobodené §69 ods. 12 a) až e) /kovový odpad a šrot,emisie ... (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
   • X Oslobodené §69 ods. 12 f) až i) /colny sadzobnik, mob.telefony a integrovane obvody (položky fa. ako NEZARADENÉ - bez zmeny/
   • Z Oslobodené §69 ods. 12 j) /stavebné prace (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
  • zmena v kontrolnom výkaze DPH: doplnené "stavebné práce" - §69 ods. 12 j) do kontrolného výkazu
  • zmena v podkladoch pre DPH od 01.2017: nové rozčlenenie typov dokladov a popis použitých skratiek
 • doplnená kontrola duplicity v dodávateľských faktúrach podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČO)
 • doplnená kontrola duplicity v záznamoch kontolného výkazu podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČDPH)
 • upravená tvorba ID pre preúčtovanie miezd z výroby
 • upravené napĺňanie účtovných položiek na bankových výpisoch, oprava párovania na viacnásobné var.symboly, pri nezadaní sumy úhrady a výbere párovaného dokladu zo zoznamu ponúkne výšku nedoplatku automaticky
 • upravené párovanie úhrady z banky na viacnásobné var.symboly dodávateľských faktúr ( oprava chybného výberu int.čísla )
 • doplnená možnosť automatického zúčtovania centového vyrovnania pri úhrade interného dokladu
 • upravená tlač inventarizácie pohľadávok (záväzkov) a upomienok k úhrade - číslo bankového účtu nahradené IBAN-om, (IBAN musí byť zadefinovaný v číselníku bankových účtov) a možnosť tlače podpisu, prípadne pečiatky s podpisom pre toho, kto je na upomienke uvedený. Tento musí byť zavedený v číselníku užívateľov a musí mať priradený podpis, prípadne pečiatku s podpisom v príslušných poliach tohto číselníka.

Personalistika a mzdy

 • možnosť priradiť elektronicku prílohu k majetku

 

 

Verzia 2.70.01

 

Personalistika a mzdy

 • oprava potvrdenia o príjme zo ZČ pre rok 2016
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.70.01.pdf

 

 

Verzia 2.70.00

 

Odbyt

 • nastavenie SMTP údajov (pre priame pripojenie k poštovému serveru) každému užívateľovi jednotlivo v číselníku užívateľov
 • možnosť nastaviť emailovú notifikáciu  pri príjme skladovej položky (číselník užívateľov, tlačítko Notifikácia)

Účtovníctvo

 • nastavenie SMTP údajov (pre priame pripojenie k poštovému serveru) každému užívateľovi

Personalistika a mzdy

 • potvrdenie o príjme zo ZČ pre rok 2016
 • úprava mzdového listu
 • úprava ELDP pre PP
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.70.00.pdf

 

 

Verzia 2.69.00

 

Odbyt

 • kontrola existencie potvrdenky o hotovostnom predaji pred jej vytvorením z DL
 • pridaná ďaľšia varianta tlače zaevidovania odb. objednávky

Personalistika a mzdy

 • úprava výstupov
  • mzdový list 2016
  • evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.69.00.pdf

 

 

Verzia 2.68.00

 

Odbyt

 • oprava výpočtu zisku z predaja tovaru pre verziu databázy Firebird 2.1
 • zrušenie pomocných ladiacich hlásení pri odmailovaní a ukladaní tlačovej zostavy

 

 

Verzia 2.67.01

 

Účtovníctvo:

 • spracovaný nový súbor pre kontrolný výkaz DPH: KVDPH.XML platný od 04.201
 • údaje do tabuľky B.3 sú rozdelené na:
  • B.3.1 - ak suma odpočítanej dane v B3 < ako 3.000,- EUR
  • B.3.2 - ak suma odpočítanej dane v B3 >= 3.000,- EUR
  • pre B.3.1 sa uvádza do konrolného výkazu jeden sumárny riadok
  • pre B.3.2 sa uvádzajú všetky dodania v členení podľa IČDPH jednotlivých dodávateľov v sumáre za každé IČDPH samostatne
 • Pozn.: ak vznikne situácia, že je potrebné B.3.2, je nutné na každom zázname do kontrolného výkazu pre B.3 uvádzať správne IČ DPH dodávateľa.
 • V prípade, že ste podali Kontrolný výkaz v starej verzii xml súboru, je potrebné ho opakovane vygenerovať a odoslať na finančú správu.
 • V starej verzii xml súboru vzniklo riziko, že údaje do B.3.1 ani do B.3.2 neboli vyplnené !!!

 

 

Verzia 2.67.00

 

Sklad, Odbyt:

 • oprava aktualizácie kumulatívnych hodnôt pri presunutí nevybavených položiek starých objednávok do novovytvárenej objednávky
 • - oprava tlače faktúry z prijate platby pri prenesení daňovej povinnosti

 

 

Verzia 2.66.00

 

Sklad, Odbyt:

 • pridaná možnosť spracovania prehľadu zisku z predaja tovaru podľa dátumu úhrady

 

 

Verzia 2.65.00

 

Účtovníctvo:

 • úprava importu bankových výpisov vo formate *.xls, možnosť automatického importu všetkych pohybov alebo jednotlivo so zobrazením každého pohybu samostatne

Sklad, Odbyt:

 • pridaná možnosť definovať druh a hmotnosť balenia položky v číselníku sklad. položiek. Ak je balenie definované, bude tlačené na dodaciom liste
 • oprava aktualizácie údajov o počte objednaných položiek u dodávateľa a odberateľmi pri zmene kódu sklad.položky

 

 

Verzia 2.64.02

 

Účtovníctvo:

 • úprava importu bankových výpisov vo formate *.xls, možnosť automatického importu všetkých pohybov alebo jednotlivo so zobrazením každého pohybu samostatne

Sklad, Odbyt:

 • oprava nefunkčnosti zoraďovania záznamov položiek dod.objednávky pri príjme položiek z tejto objednávky

 

 

Verzia 2.64.01

 

Obecné:

 • možnosť nastaviť režim TLS/SSL, Full SSL pri odmailovaní zostavy spôsobom priameho prístupu k poštovému serveru

Sklad, Odbyt:

 • optimalizácia okna vybaviteľnosti odb.objednávok tak, aby bolo možné prepínanie medzi zoznamom vybaviteľných položiek a zoznamom celých objednávok

Majetok:

 • zmena algoritmu výpočtu daňovej zostatkovej ceny v inventúrnej súpiske tak, aby zohľadňoval prerušenie daňového odpisovania

 

 

Verzia 2.63.00

 

Účtovníctvo

 • doplnené výkazy Súvaha a VZaS pre mikro účtovné jednotky
 • účtovný rozvrh doplnený o nové polia:
  • + Mikro účtovná jednotka - Aktíva - riadok
  • + Pasíva - riadok
  • + VZaS   - riadok
  • tieto slúžia na definovanie riadkov do výkazov mikro účtovnej jednotky pre jednotlivé účty
  • je potrebné skontrolovať a upraviť podľa potrieb účtovnej jednotky
 • Číselníky -> Účtovníctvo -> Súvaha, VZaS preklady:
  • doplnené výkazy pre mikro účtovnú jednotku:
   • MÚJ Súvaha
   • MÚJ VZaS
 • pri spracovaní Súvahy je možnosť zaškrtnúť spracovanie výkazov pre mikro účtovnú jednotku, po zaškrtnutí tejto voľby budú výkazy Súvaha a VZaS spracované v štruktúre výkazov mikro účtovnej jednotky
 • ak sa rozhodnete spracovať výkazy pre mikro účtovnú jednotku, výstupy Účtovná závierka *.fdf a *.xml budú v názve obsahovať: _Uctovna_Zavierka_MUJ_
 • pri spracovaní VZaS budete mať možnosť sa rozhodnúť, či chcete spracovať výkaz pre malú alebo mikro účtovnú jednotku
 • oprava párovania úhrad z banky a pokladne na ID
 • pri výdavkových ID doplnená možnosť zadať do KV záznamy s rôznym IČ DPH

 

 

Verzia 2.62.03

 

Účtovníctvo

 • úprava vytvárania *.xml súboru pre SEPA platby
 • v prípade viacerých platieb v rámci jedného príkazu sa generuje jeden hromadný príkaz na úhradu s viacerými položkami (požiadavka InBiz pre VÚB)
 • v Príkaze na úhradu doplnené pole Správa pre prijímateľa, táto je predplnená textom z dokladu, ktorý uhrádzate. V prípade nevyplnenia správy je tento údaj naplnený typom a interným číslom uhrádzaného dokladu a názvom platiteľa
 • Príkaz na úhradu *.xml obsahuje aj adresu príjemcu, tá sa vyberá z číselníka organizácií v Amulete, ak sú údaje pre danú organizáciu v číselníku naplnené. Ide o údaje: Ulica a popisné číslo, PSČ, Mesto a Kód krajiny
 • spustená skúšobná prevádzka Importu bankových výpisov z banky do účtovníctva v elektronickej forme. Je možné importovať bankové výpisy vo formáte *.xml. Import nájdete v evidencii Bankových výpisov -> tlačitko Import výpisu F7. Spracované údaje budú naplnené do Položiek výpisu. Ide o skúšobnú prevádzku, všetky Vaše postrehy a podnety zasielajte na email: korbel@psw.sk

 

 

Verzia 2.62.01

 

Personalistika a mzdy

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ za rok 2015
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2015
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.62.01.pdf

 

 

Verzia 2.62.00

 

Odbyt

 • zobrazovanie IČO v hlavičke ponuk, objednávok a dodacách listov
 • zobrazovanie údajov Kľúč1, Kľúč2, Kľúč3 a STN v položkách ponúk, objednávok a dodacích listov

Účtovníctvo

 • úprava evidencie dokladov s osobitnou úpravou DPH § 68d)
 • generovanie platobných príkazov na úhradu vo formáte *.xml
 • Doporučenie: pridajte si do účtovného rozvrhu nové analytické účty DPH (343) pre účtovanie DPH na dokladoch s osobitnou úpravou DPH, následne tieto nastavte pre program:
  • menu Konfigurácia|Nastavenie programu|Parametre výpočtov. záložka Účtovníctvo: definovanie nových analytických účtov pre účtovanie osobitnej DPH
 • Číselník organizácii:
  • záložka Registrácia: možnosť označiť dodávateľa, ako organizáciu uplatňujúcu osobitnú úpravu DPH
 • Typ dokladu rozšírený o Preúčtovanie DPH - využívaný pri preúčtovaní medzi analytickými účtami DPH z osobitnej úpravy na uplatnenú DPH
 • OF(odberateľské faktúry) - doplnené polia:
  • Osobitná úprava DPH - po jej zaškrtnutí sprístupni záložku Osobitná úprava DPH § 68d) pre evidenciu záznamov do výkazu DPH
  • Číslo pôvod.fak - číslo pôvodnej faktúry je potrebné zadať pri evidencii dokladu o oprave základu dane (dobropis / ťarchopis)
  • pri evidovaní dokladu podľa § 69 ods.12 j) - zaradiť do Typ faktúry: Osl.od dane, § 69 12j)
 • DF(dodávateľské faktúry) - doplnené polia:
  • Osobitná úprava DPH - po jej zaškrtnutí sprístupni záložku Osobitná úprava DPH § 68d) pre evidenciu záznamov do výkazu DPH
  • Poradové č.fak. - poradové číslo faktúry je potrebné zadať tak, ako je uvedené na doklade, vrátane písmen, pomlčiek alebo lomítka, tieto údaje sa prenášajú do KV DPH
  • Číslo pôvod.fak - číslo pôvodnej faktúry je potrebné zadať pri evidencii dokladu o oprave základu dane (dobropis / ťarchopis)
 • ID(interné doklady) - doplnené polia:
  • Osobitná úprava DPH - po jej zaškrtnutí sprístupni záložku Osobitná úprava DPH § 68d) pre evidenciu záznamov do výkazu DPH pre výdavkové ID
  • Poradové č.dok. - poradové číslo dokladu je potrebné zadať tak, ako je uvedené na doklade, vrátane písmen, pomlčiek alebo lomítka, tieto údaje sa prenášajú do KV DPH
 • V ponuke Podsystém, Účtovníctvo, Evidencia účtovných dokladov a záznamov doplnená nová ponuka:
  • Osobitná úprava DPH § 68d) - prehľad všetkých záznamov pre DPH, ktoré sa riadia podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby zo všetkých dokladov;
  • V ponuke tlačových zostáv tohto okna sú dve zostavy:
   • tlač záznamov
   • kontrola dokladov pre výkaz DPH z osobitnej úpravy a KV DPH
 • Príkazy k úhrade:
  • nové polia IBAN, BIC, Správa pre príjemcu
  • pre bankové ústavy generovaný iba jeden formát *.xml
  • názov súboru má nasledovnú štruktúru: Amulet“Por.číslo v multilicencii“_SEPA_UCT_“dátum“_“BIC“.xml
  • príklad súboru vygenerovaného 10.02.2016. pre ČSOB : Amulet0_SEPA_UCT _10022016_CEKOSKBX.xml
  • exportné súbory budú ukladané do adresára zadefinovaného v Parametroch programu
 • Pre správnu funkčnosť programu je potrebné správne naplnenie údajov IBAN a BIC v číselníkoch bankových účtov a bankových účtov organizácií, hlavne dodávateľov, pre neskoršie použitie pri evidencii dokladov a následnom spracovaní neuhradených dokladov pre príkaz na úhradu.

Personalistika a mzdy

 • oprava tlačových zostáv
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.62.00.pdf

 

 

Verzia 2.61.00

 

Odbyt

 • oprava prázdneho zoznamu sklad.položiek pri výbere položiek pre prehľad predaja
 • oprava formátovania údaja IBAN pre tlači odb.faktúry

Účtovníctvo

 • úprava XML súboru SEPA platobného príkazu (homebanking)

Majetok

 • oprava chybového hlásenia pri daň.odpisovaní v 5 odpis.skupine

Personalistika a mzdy

 • zmeny platné od 01.2016
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.61.00.pdf

 

 

Verzia 2.60.00

 

Odbyt

 • možnosť sledovať vybaviteľné odberateľské objednávky aj ako celok (t.j. ak sú všetky položky objenávky vybaviteľné,potom je objednávka vybaviteľná)
 • možnosť sledovať vybaviteľné odberateľné objednávky striktne po zákazkach
 • možnosť nastaviť doobjednávanie položiek striktne na zákazku (nastavenie programu záložka Prostredie|Sklad, Odbyt, položka Kontrola zákazky pri automatickom doobjednávaní položiek)

Personalistika a mzdy

 • zmeny v zostave Potvrdenie o príjme zo ZČ 2015
 • SEPA platobné príkazy vo formáte XML (homebanking)
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.60.02.pdf

 

 

Verzia 2.59.00

 

Účtovníctvo

 • doplnené polia IBAN a SWIFT(BIC) pre bankový účet dodávateľa v evidencii Dodávateľských faktúr
 • doplnené polia IBAN a SWIFT(BIC) pre bankový účet organizácie v evidencii Interných dokladov
 • pri zadávaní údajov možnosť vyberať ako doteraz podľa čísla bankového účtu alebo pridaná možnosť vyberať z číselníka bankových účtov podľa IBAN
 • doplnené polia IBAN a SWIFT(BIC) pre bankový účet príjemcu v číselníku Trvalých a opakovaných príkazov k úhrade
 • údaje IBAN a SWIFT(BIC) doplnené do podkladov pre vytvorenie príkazu k úhrade, aj do samotného príkazu na úhradu
 • upravené tlačové zostavy Príkazu na úhradu s nahradením čísla účtu a numerického kódu banky údajmi IBAN a SWIFT(BIC)
 • pri spracovaní prenosového súboru pre Homebanking (F9) automatické vytvorenie xml súboru pre SEPA platbu príslušnej banky. Súbor bude uložený štandardne v adresári ..KMSEPAHB s menom Amulet_SEPA_UCT_dátum_Num.kód banky.XML. Tento je potom možné importovať vo Vašom Homebankingu ako SEPA platbu
Poznámka:
 • Pre správne doplnenie chýbajúcich údajov IBAN a SWIFT(BIC) pri spracovaní podkladov pre príkaz na úhradu a samotného príkazu na úhradu je nevyhnutne potrebné, aby tieto boli doplnené v číselníku Bankových účtov organizácií ku každému číslu bankového účtu. V opačnom prípade nevieme zaručiť správne priradenie IBAN pre platbu.
Dôležité:
 • PôVODNE VYTVÁRANÉ EXPORTNÉ SÚBORY PRE HOMEBANKING ZOSTÁVAJÚ NAĎALEJ ZACHOVNÉ A MôŽETE ICH POUŽÍVAŤ AKO DOTERAZ. ICH PLATNOSŤ SKONčí AŽ K 02.2016.

 

 

 

Verzia 2.58.01

 

Odbyt

 • oprava farebného rozlíšenia dodávateľských a odberateľských objednávok
 • oprava aktualizácie údaja Obj. u dodávateľa na karte skladovej položky pri zaskladnení položky z preberacieho skladu

 

 

Verzia 2.58.00

 

Obecné

 • tlač povolených oprávnení užívateľa z okna definície oprávnení

Odbyt

 • nová funkcia v adresári organizácii: doplnenie identifikačných údajov v režime pridávania a modifikovania kliknutím na ikonku vpravo od poľa IČO. Funkcia vyžaduje prístup k internetu.
 • rozšírenie poznámky v hlavičky príjemky/výdajky na 100 znakov

 

 

Verzia 2.57.03

 

Odbyt

 • zobrazenie položiek z cenníka pri evidovaní položky príjemky
 • zobrazenie dátumu posledného nákupu v režime rýchlej modifikácie cenníka
 • pridanie ďaľších údajov z karty skl.položky do režimu rýchlej modifikácie cenníka
 • vynechanie pasívnych položiek v režime rýchlej modifikácie cenníka
 • farebne odlíšené (červene) internetové objednávky
 • zobrazenie prvých 40 znakov poznámky v riadkovom režime objednávky
 • možnosť prepínať zobraziť/skryť pasívne skladové položky cez lokálne menu (pravý klik) riadkového režimu skladových položiek. Stav sa uloží pri uložení vzhľadu okna
 • úprava zostavy výrobného príkazu z odb.objednávky

 

 

Verzia 2.57.02

 

Odbyt

 • tlač údaja Množstvo namiesto Dodať na dodávateľskej objednávke

Personalistika a mzdy

 • oprava výpočtu denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pri dočasnej PN
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.57.02.pdf

 

 

Verzia 2.57.00

 

Personalistika a mzdy

 • poistné z podielov na zisku
 • úprava modulu Personalistika
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.57.00.pdf

Odbyt

 • možnosť definovať položkové rabaty (def: odberateľ-položka-rabat). Položkový rabat aj skupinový rabat (def: odberateľ-druh položky-rabat) sa aritmeticky spočítavajú

 

 

Verzia 2.56.02

 

Personalistika a mzdy
 • oprava V.časti Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2014
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.56.02.pdf

 

 

Verzia 2.56.01

 

Personalistika a mzdy
 • úprava prílohy k výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie + dávky 514
 • úprava formulára výkazu preddavkov na verejné zdravotné poistenie ZP UNION
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.56.01.pdf

Účtovníctvo

 • upravený výpočet VZaS
  • prvý riadok Čistý obrat
  • je možné si nadefinovať jeho výpočet podľa potrieb účtovnej jednotky
U P O Z O R N E N I E :
JE DOLEŽITÉ, ABY SI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA SKONTROLOVALA A SPRÁVNE NASTAVILA V ÚČTOVNOM ROZVRHU NASTAVENIE VÝNOSOVÝCH ÚČTOV DO VÝPOČTU ČISTÉHO OBRATU !!!
Poznámka:
 • Aktualizácia zabezpečí nastavenie účtovnej skupiny 60 do výpočtu čistého obratu, ale JE NEVYHNUTNE POTREBNÉ TOTO NASTAVENIE SKONTROLOVAŤ PRE VAŠU ÚČTOVNÚ JEDNOTKU. Toto je možné nastaviť v ponuke Číselníky | Účtovníctvo | Účtovný rozvrh. Pri definovaní riadku VZaS je možné zadefinovať výnosové účty do výpočtu Čistého obratu - zadajte číslo riadku 1 pre čistý obrat. Pre účty nezahrnuté do výpočtu čistého obratu nastavte riadok Čistý obrat na hodnotu 0.

 

 

Verzia 2.56.00

 

Účtovníctvo

 • spracované nové výkazy k účtovnej závierke
Po spustení výpočtu Súvahy Amulet spracuje pracovné výkazy:
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
Vygeneruje do adresára "rpt":
 • podklady pre pdf a editovateľné podklady pre pdf: 
  • Amulet_UctovnaZavierka_Datumzostavenia.fdf
  • Amulet_UctovnaZavierka_Datumzostavenia_Edit.fdf
 • podklady pre xml súbor 
  • Amulet_UctovnaZavierka_Datumzostavenia.xml
Výpočet samostatného Výkazu ziskov a strát je naďalej možné spracovať
samostatne za ľubovolné obdobie bez možnosti generovania fdf a xml podkladov.
U P O Z O R N E N I E :
JE DOLEŽITÉ, ABY SI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA SKONTROLOVALA A SPRÁVNE NASTAVILA V ÚČTOVNOM ROZVRHU NASTAVENIE ÚČTOV DO SPRÁVNYCH RIADKOV PRÍSLUŠNÉHO VýKAZU !!!
NASTALI VÝRAZNÉ ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCIM VÝKAZOM !!!
Poznámka:
 • Aktualizácia zabezpečí presmerovanie na nové riadky výkazov podľa najbežnejšieho umiestnenia, ale JE NEVYHNUTNE POTREBNÉ TOTO NASTAVENIE SKONTROLOVAŤ PRE VAŠU ÚČTOVNÚ JEDNOTKU.
 • Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je nutné si do výkazov naplniť ručne v súlade s čl.I bod 4 Opatrenia MF č.MF/18009/2014-74 z 24.9.2014. Tieto je možné doplniť v ponuke menu: Číselníky | Účtovníctvo | Definovanie výstupov v iných jazykoch.
 • Je tu tiež možnosť cudzojazyčného prekladu podľa Vaších potrieb do dvoch rôznych jazykov.
Personalistika a mzdy
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň FO zo ZČ za rok 2014
 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2014
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.56.00.pdf

 

 

Verzia 2.54.01

 

Personalistika a mzdy

 • oprava tlače príkazu na úhradu odvodov

 

 

Verzia 2.54.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny platné od 01.01.2015
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.54.00.pdf

Sklad

 • možnosť povoliť/zakázať tlač hrubej a čistej hmotnosti na položke dodacieho listu (menu Konfigurácia - Nastavenie programu - Prostredie, záložka Sklad,Odbyt)

Obecné

 • možnosť zapnúť/vypnúť automatickú obnovu dát(refresh) pri zaostrení na už otvorené okno (menu Konfigurácia - Nastavenie programu - Prostredie, záložka Obecné)
 • Pozor: v predošlých verziách bol refresh zapnutý, od tejto verzie je štandardne vypnutý

 

 

Verzia 2.53.00

 

Personalistika a mzdy

 • úprava mzdového listu
 • úprava potvrdenia o príjme zo ZČ za rok 2014
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.53.00.pdf

Sklad

 • možnosť prideliť odberné miesto komisionálneho skladu
 • tlač dodacieho listu do komisie s cenou/bez ceny

 

 

Verzia 2.52.00

 

Odbyt

 • rozšírenie počtu znakov údaja Názov skladovej položky na 80 znakov
 • rozšírenie počtu znakov údaja Popis skladovej položky na 160 znakov
 • rozšírenie počtu znakov údaja IČO organizácie na 12 znakov (pre zahraničné organizácie)
 • nové údaje v evidenci príjemok: Císlo dodacieho listu, Interné číslo DF, ŠPZ vozidla, Meno vodiča, Počet paliet

 

 

Verzia 2.51.00

 

Odbyt

 • možnosť doobjednať do max.množstva sklad.položiek, ktoré su pod min.množstvom
 • tlač alternatívych odberateľových k´dov sklad.položiek v zostavách z evidencie odb.objednávok
 • možnosť označiť skladové položky ako ležiaky zo zostavy bezpohybových položiek
 • možnosť definovať schvalovací proces dod.objednávky v 2 urovniach (číselník užívateľov - založka schvaľovanie, dod.objednávky - údaje schvaľovateľ, schválil)

 

 

Verzia 2.50.01

 

Odbyt

 • nový údaj (Incoterms) v číselníkoch organizácii
 • nový údaj (Dátum dodania) v knihe požiadaviek pre generovanie dod.objednávok
 • nové údaje (Tranzitná doba, Výrobná doba) v číselníku sklad.položiek. Súčet oboch dátumov je zohľadnený pri určení dátumu dodania pri vytváraní dod.objednávky

 

 

Verzia 2.49.01

 

Odbyt

 • možnosť definovať akciový cenník (číselník druhov cenníkov)
 • nové údaje v hlavičke dod.objednávky (Platobné podmienky, Dodacie podmienky)
 • nové údaje v evidencii reklamácii (Odber.číslo reklamácie, Záruka, Poznámka, Počet kusov, Stav, Zákazka)
 • úpravy prekladu obchodných dokladov do AJ

 

 

Verzia 2.48.00

 

Odbyt

 • možnosť definovať stredisko účtovania na riadku odberateľskej faktúry
 • možnosť preddefinovať stredisko účtovania na karte skladovej položky
 • generovanie odberateľských faktúr z evidencie zmlúv

 

 

Verzia 2.47.00

 

Odbyt

 • enerovanie odberateľských faktúr z evidencie zmlúv

 

 

Verzia 2.45.02

 

Odbyt

 • oprava prenosu odberateľského čísla objednavky z DL do odb.faktúry, pokiaľ DL nepredchádza odb.objednávka
 • oprava stránkovania viacstranovej faktúry pri tlačení viacerých faktúr

 

 

Verzia 2.45.00

 

Odbyt

 • tlač hmotnosti položky odb.objednávky
 • podpora formátu jpg obrázka skladovej položky
 • tlač čísla riadku ponuky (možnosť nastaviť parameter v nastaveniach programu)

 

 

Verzia 2.44.03

 

Personalistika a mzdy

 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2013
 • opravy z predchádzajúcej verzie 2.43.00

Odbyt

 • tlač hmotnosti položky príjemky

 

 

Verzia 2.44.01

 

Odbyt

 • možnosť povoliť tlač hmotnosti položky dodacieho listu (Nastavenie programu, záložka Prostredie-Sklad,Odbyt)

 

 

Verzia 2.44.00

 

Personalistika a mzdy

 • oprava chyby pri výpočte mzdy za jednotlivca z ver.2.43

Odbyt

 • oprava chyby prideľovania rabatu položke ponuky z ver.2.43
 • oprava chybnej kumulácie obj.množstva odberateľmi pri presypaní ponuky do odb.objednávky. Chybné kumulované množstvo na skl.karte opravíte spustením testu integrity "Kontrola číselníka sklad.položiek"

 

 

Verzia 2.43.00

 

Personalistika a mzdy

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ za rok 2013
 • opravy z predchádzajúcej verzie 2.41
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.43.00.pdf

 

 

Verzia 2.42.00

 

Účtovníctvo

 • úprava súboru *_KVDPH_*.xml pre načítanie v aplikácii e-Dane a na portáli Finančnej správy
 • úprava ponuky tabuliek KV v dodávateľských faktúrach
 • pre záznamy KV z dodávateľských faktúr a výdavkových interných dokladov možnosť modifikovať dátum DPH z dokladu (to znamená, že záznam v KV je v neskoršom zdaňovacom období, v akom nastalo zdaniteľné plnenie na doklade a do KV je vyžadované zadať dátum zdaniteľného plnenia z dokladu)
 • v prípade potreby zaradenia záznamu do KV pre doklad, ktorý nemá vyplnený údaj IČ DPH organizácie a je požadovaný, je možné ho zadať ako znak pomlčka "-"

 

 

Verzia 2.41.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny v parametroch výpočtu miezd
 • úprava čísla účtov vo formáte IBAN
 • zmeny vo výpočte miezd
 • zmeny vo výstupných zostavách
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.41.00.pdf

 

 

Verzia 2.40.00

 

Personalistika a mzdy

 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní zrážok v kmeni
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní účtov štátnych inštitúcií v nastavenia programu
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní bánk do číselníka peňažných ústavov
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní kmeňový údajov v záložka Daň, zrážky:
  • Pôžička
  • Sporenie
  • Poistenie
  • Zrážky

Sklad, odbyt

 • nový číselník - Číselníky|Sklad, Odbyt|Adreár organizácií|Bankové účty organizácií
 • zmena v zadávaní bankového účtu na karte organizácie volaním číselníka bankových účtov

Účtovníctvo

 • doplnenie evidencie potrebnych dajov  pre kontrolný výkaz DPH
 • pokyny k vypĺňaniu sú uložené v súbore readme240.txt ktorý sa zobrazí po vykonaní aktualizácie a uloží sa do inštalačnej zložky Amulet-u

 

 

Verzia 2.39.00

 

Personalistika a mzdy

 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní zrážok v kmeni
 • nové údaje IBAN a BIC pri zadávaní účtov štátnych inštitúcií v nastavenia programu

Sklad, odbyt

 • nový číselník - Číselníky|Sklad, Odbyt|Adreár organizácií|Bankové účty organizácií
 • zmena v zadávaní bankového účtu na karte organizácie volaním číselníka bankových účtov

 

 

Verzia 2.38.00

 

Personalistika a mzdy

 • aktualizáciu vykonať PRED UZÁVIERKOU 11/2013
 • registračný list na SP pre nový typ zamestnanca s odvodovou úľavou
 • úprava mzdového listu 2013
 • oprava XML súboru mesačného výkazu pre SP
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.38.00.pdf

 

 

Verzia 2.37.00

 

Personalistika a mzdy

 • aktualizáciu vykonať po uzávierke 10/2013
 • odvodová úľava na sociálne a zdravotné poistenie platná od 01.11.2013
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.37.00.pdf

 

 

Verzia 2.36.00

 

Personalistika a mzdy

 • aktualizáciu vykonať po uzávierke 09/2013
 • zmeny platné od 01.11.2013
 • zmena nepostihnuteľných súm pre zákonné zrážky
 • potvrdenie o príjme pre r.2013 I.strana
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.36.00.pdf

Sklad, odbyt

 • nový údaj Poznámka v číselníku sklad.položiek

 

 

Verzia 2.35.00

 

Personalistika a mzdy

 • ukončenie používania dočasných PDX tabuliek

Sklad, odbyt

 • nový číselník druhov úhrad

 

 

Verzia 2.34.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny parametrov výpočtu miezd platné od 1.7.2013
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.34.00.pdf

 

 

Verzia 2.33.00

 

Sklad, odbyt

 • nový údaj Predčíslie v číselníku bank.účtov. Používa sa ak je číslo účtu dlhšie než 20 znakov (napr. účet v HU)

Obecné

 • zmena zabezpečenia hesiel užívateľov
 • možnosť nastaviť požadovanú silu užívateľských hesiel v Konfigurácia|Nastavenie programu|Prostredie|Obecné - údaj Minimálna sila hesla

 

 

Verzia 2.32.01

 

Personalistika a mzdy

 • oprava chýb z verzie 2.32.00 na zostave „HLÁSENIE“
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.32.01.pdf

 

 

Verzia 2.32.00

 

Personalistika a mzdy

 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.32.00.pdf

Skad, odbyt

 • nové údaje v číselníku organizácii: Reg.súd, Oddiel, Vložka

 

 

Verzia 2.31.00

 

Sklad, odbyt

 • optimalizácia sumovania príjemok a výdajok
 • optimalizácia aktualizácie príznaku blokovania DL

 

 

Verzia 2.30.00

 

Sklad, odbyt

 • možnosť nastaviť užívateľovi predvolené hodnoty pre fakturáciu (číselník užívateľov - záložka Fakturácia, údaje obchodník a stredisko)

 

Verzia 2.29.01

 

Sklad, odbyt

 • po vygenerovaní dodacieho listu z odb.objednávky nasleduje možnosť vydať novovytvorený DL
 • nový stĺpec "Pomer PC/SC" v riadkoch DL - podiel predajnej ceny a aktuálnej skladovej ceny
 • možnosť rozhodnúť prijať položky na sklad s cenou/bez ceny pri automatickom príjme položiek z dod.objenávky
 • nový stĺpec "Vyskladneny" v hlavičke DL informuje či sú všetky položky vyskladnené (existuje výdajka na požadované množstvá)
 • farbené rozlíšenie hlavičiek dodacích listov:
  • červené - blokovaný - DL sa začal vydávať ale nie je kompletne vyskladnený (existuje min. 1 položka ktorá nie je kompletne vyskladnená)
  • zelené - vyskladnený - všetky položky DL su vyskladné
  • tučné písmo - DL je daný na úhradu faktúrou alebo v hotovosti

 

Verzia 2.29.00

 

Účtovníctvo

 • v ponuke Podsystém - Účtovníctvo doplnená ponuka Poznámky individuálnej účtovnej závierky
  • v tejto ponuke je možné vyplniť potrebné tabuľky pre spracovanie Poznámok k účtovnej závierke
  • pri vypĺňaní týchto tabuliek je vždy potrebné najskôr otvorenú tabuľku zavrieť a až potom otvoriť inú
  • tabuľky, ktoré majú priamu väzbu na účtovné operácie je možné načítať príslušné hodnoty z účtovníctva použitím tlačítka Výpočet tabuľky
  • v tabuľkách, ktoré obsahujú súčtové riadky je možné na ich výpočet použiť tlačítko Prepočet sumarizácií
  • v ostatných tabuľkách je možné vyplniť všetky hodnoty priamym zadávaním z klávesnice (najmä hodnoty bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia)
  • tlač Poznámok je pripravená použitím externej zostavy buď vo formáte *.odt (pre Open Office), alebo vo formáte *.doc pre ďašie spracovanie v programe Microsoft Word - vzor tlačiva je uložený v podadresári RPT, ten je potrebné vybrať v ponuke Externá zostava
  • ak máte nainštalovaný Word alebo Open Office po potvrdení výberu tlačítkom OK Vám Amulet pripraví dáta pre naplnenie hodnôt do pripraveného dokumentu a zavolá príslušný program na jeho otvorenie. V tomto programe môžete Poznámky ďalej upravovať a dopĺňať a uložiť pod novým menom
  • zároveň Vám do podadresára KM uloží kópiu vzoru Poznámok vo formáte *.odt aj *.doc (Amulet_Poznamky.odt a Amulet_Poznamky.doc) a uloží Vám tam aj súbor hodnôt pre naplnenie tlačiva. Každé tlačivo obshuje na prvej strane tlačítko Vlož údaje zo súboru. Po jeho stlačení je potrebné zadať cestu k súboru Amulet_Hodnoty_pre_poznamky.txt, ktorý je uložený v adresáry KM.
  • pred spracovaním Poznámok doporučujem spracovať Súvahu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje uzávierka a Výkaz ziskov a strát za bežné účtovné obdobie
  • pred tlačením Poznámok doporučujem spracovať ZOSTAVENÚ ročnú závierku v ponuke Ročná závierka (NIE SCHVÁLENÚ - tá je nevratnou operáciou na rozdiel od zostvenej, ktorú je možné spustiť opakovane viackrát)

 

 

Verzia 2.28.01

 

Personalistika a mzdy

 • ročné zúčtovanie dane za rok 2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.28.01.pdf

Skad, odbyt

 • oprava chyby tlače obratovej súpisky zásob

 

 

Verzia 2.28.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny vo výstupných zostavách
 • opravy chýb nahlásených zákazníkmi
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.28.00.pdf

Skad, odbyt

 • možnosť priložiť prílohu formou externého súboru(pdf,jpg,txt...) k dokladom (tlačítko Prílohy v nástrojovej lište)

 

 

 

Verzia 2.27.00

 

Personalistika a mzdy

 • zmeny platné od 1.1.2013
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.27.00.pdf

Skad, odbyt

 • kontrola duplicity pri pridávaní položky do dodávat.objednávky
 • možnosť zlúčenia nevybavených položiek dodávat.objednávok do novovytváranej objednávky
 • rekurzívny prepočet všetkých výdajok a násedných prevodiek pri dodatočnej zmene ceny položky príjemky
 • nová funkcia Stav položky v evidencii dodacích listov
 • tlač poznámky v položke dodávat.objednávky
 • zápis o úhrade faktúry v hotovosti (cez reg.pokladnicu/fišk.tlačiareň) do evidencie úhrad v hlavičke odber.faktúr
 • preplnenie hodnoty nedoplatku pri čiastkovej úhrade odb.faktúry v hotovosti
 • zobrazenie poznámky príjemky/výdajky na skladovej karte
 • oprava rozpustenia vedľajších nákladov obstarania pri príjemke v cudziej mene

 

 

 

Verzia 2.26.00

 

Majetok

 • zmeny v daňovom odpisovaní po 1.1.2012

 

 

 

Verzia 2.25.00

 

Skad, odbyt

 • možnosť zadať názov obrázka (.bmp) do skladovej karty
 • možnosť tlačiť obrázok skladovej položky na ponuke

 

 

Verzia 2.24.00

 

Skad, odbyt

 • rozšírenie číselníka merných jednotiek o preklad do AJ,NJ,MJ... s automatickou tlačou preloženej MJ podľa jazykovej mutácie PON, OBJ, DL, FA
 • nový číselník registračných pokladníc a fiškálnych tlačiarní
 • nový údaj Číslo ERP - číslo reg.pokladnice/FT z číselníka s ktorou môže užívateľ komunikovať
 • nová verzia DCOM komunikačného modulu RemoteECR.exe na stiahntie z odkazu http://www.psw.sk/documents/files/2.23.01/RemoteECR.exe

 

 

Verzia 2.23.00

 

Personalistika a mzdy

 • doplnenie výpočtu zákonných zrážok zo mzdy pre zamestnancov s viacerými príjmami
 • úprava výplatnej pásky pre sporiteľov v II. pilieri
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.23.00.pdf

Skad, odbyt

 • pri automatickom generovaní dod.objednávok možnosť zmeny množstva a dodávateľa pred samotným gerevovaním objednávok
 • kopírovanie údaja "Poznámka" riadku pri kopírovaní ponuky

 

 

Verzia 2.20.00

 

Personalistika a mzdy

 • potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie 2012
 • úprava Registračného listu FO – typ odhláška
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.20.00.pdf

Skad, odbyt

 • pridaný stĺpec "Pomer PC/SC" v riadkoch odb.objednávky
 • oprava aktulizácie údaja "Obj. u dodávateľa" na karte skladovej položky pri generovaní odb.objednávky z ponuky

 

 

Verzia 2.19.00

 

Personalistika a mzdy

 • štatistický výkaz ISCP 1-04 (Trexima) - Nová štruktúra vety ISCP 2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.19.00.pdf

Majetok

 • úprava výpočtu daňového odpisu v prvom roku odpisovania podľa §27a §28 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Skad, odbyt

 • možnosť súbežného výpočtu obratovej súpisky a inventúrnej súpisky z viacerých staníc
 • možnosť vygenerovať objednávku na dodávateľa z dopytu na dodávateľa
 • nový údaj "Číslo dopytu" v hlavičke dodávateľskej objednávky, ktorým sú oba doklady previazané
 • oprava tlače úplného rozpadu štruktúrneho kusovníka výrobku
 • možnosť ponechania príznaku úhrady DL cez reg.pokladnicu v prípade čiastočnej refundácie DL
 • možnosť tlačiť upomienky v cudzojazyčných mutáciach (len v rozširujúcom module Upomienky)
 • možnosť vytoriť kópiu hlavičky DL

 

 

Verzia 2.17.01

 

Personalistika a mzdy

 • dávka 580 - Súhrnný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.17.01.pdf

 

 

Verzia 2.17.00

 

Personalistika a mzdy:

 • mesačný prehľad o príjmoch zo ZČ, ktorý je platný od 1.1.2012
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.17.00.pdf

 

 

Verzia 2.16.01

 

Účtovníctvo:

 • Oprava spracovania podkladov k DPH za 01/2012. Opravená chyba pri napočítaní hodnoty do riadku 26 priznania k DPH, kde nesprávne napočítaval hodnotu základu dane pri vystavených dobropisoch a ťarchopisoch. Pri vystavení dobropisu alebo ťarchopisu bez DPH hodnotu opraveného základu nezapočítal do tohto riadku. Pri vystavení dobropisu alebo ťarchopisu s DPH bol riadok 26 napočítaný správne, riadok 27 bol v poriadku.

 

Verzia 2.16.00

 

Účtovníctvo:

 • spracované nové tlačivo pre výpočet DPH, platné od 01.2012
 • pre správne spracovanie výkazu DPH je potrebné v evidencii dodávateľských a v evidencii odberateľských faktúr označovať dobropisy a ťarchopisy ako faktúry o oprave základu dane
 • upravená vizáž zostáv k podkladom pre spracovanie DPH
 • doplnená možnosť ukladať vypočítané výkazy DPH do Histórie DPH, za jedno zdaňovacie obdobie je možné uložiť jedno riadne, všetky opravné a všetky dodatočné daňové priznania k DPH. Z uložených tlačív dokáže Amulet ponúkať na odpočet nadmerné odpočty z predchádzajúceho obdbobia, archivovať v histórii všetky podané priznania a teda následne aj vypočítať pri spracovaní dodatočného daňového priznania rozdiel oproti poslednej známej daňovej povinnosti alebo nadmernému odpočtu
 • prehľad histórie uložených priznaní k DPH je možné cez ponuku v menu: Podsystém |Účtovníctvo | Mesačná závierka | Historia DPH
 • z historie možnosť tlačiť prehľad uložených priznaní k DPH, alebo jednotlivých záznamov vo formáte tlačiva spracovaného systémom Amulet
 • upravené pomenovávanie súborov *.fdf, *.xml vytváraných systémom Amulet pri výpočte DPH, Súvahy a Výkazu ziskov a strát, pri DPH rozlišovanie riadného, opravného alebo dodatočného priznania
 • opravená zostava: "Prehľad financií"; v prípade nadefinovaného bankového úveru účtovaného na pasívnom účte zostava chybne vypočítavala jeho zostatok
 • upravené a zjednotené fonty písma v dialógových oknách v module účtovníctvo

Sklad, odbyt:

 • možnosť generovať ponuku odberateľovi z dopytu na dodávateľa
 • nová zostava z menu: Výpisy | Odbyt | Prehľad fakturácie odberateľ/tovar | 1034.9: Predaj odberateľovi od dodávateľa za obdobie - detailne

 

Verzia 2.15.00

 

Personalistika a mzdy:

 • zmeny v parametroch výpočtu
 • úprava kmeňových údajov
 • ročné zúčtovanie dane za rok 2011
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.15.00.pdf

 

Verzia 2.14.00

 

Personalistika a mzdy:

 • úprava výkazov do ZP
 • zmena čísla účtu pre DÚ
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2011
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.14.00.pdf

Účtovníctvo:

 • doplnené nové zostavy k inventarizácii záväzkov:
  • po výpočte zostavy "Záväzky v EUR - časové členenie" pri výbere tlačovej zostavy doplnená zostava "4053.3: Inventarizácia záväzkov" - dopis s návratkov na odsúhlasenie mojich záväzkov voči dodávateľom
  • po výpočte zostavy "Záväzky, prijaté preddavky v mene - časové členenie" a po výpočte záväzkov pri výbere tlačovej zostavy doplnená zostava "4061.3: Inventarizácia záväzkov v mene" - dopis s návratkov na odsúhlasenie mojich záväzkov voči dodávateľom v členení podľa meny záväzku

 

 

 

Verzia 2.13.00

 

Sklad, odbyt:

 • automatická kontrola zakladov DPH rekapitulácie hlavičky odb.faktúry so zakladmi DPH riadkov faktúry pri vytvárani a modifikovaní faktúry
 • doplnená komunikácia s fiškálnymi tlačiarňami rady EFOX
 • nové funkcie fiškálneho modulu:
  • zmena dátumu a času FT
  • reset FT
  • zapnutie a vypnutie tréningového režimu
  • tlač duplikátu poslednej účtenky
  • fabrikovanie opravných účteniek
 • nová evidencia prijatých peňažných záloh s možnosťou registrácie prijatia a vratenia zálohy na registračnú pokladnicu resp. fiškálnu tlačiareň

Účtovníctvo:

 • zúčtované preddavky (314) doplnené o účtovnú skupinu 05
 • doplnený parameter Spôsob triedenia vo výbere druhu dokladu pre účtovné doklady nastavenie v Konfigurácia|Nastavenie programu|Prostredie|Účtovníctvo|Parametre
 • zostavy Rozpis zostatku účtu - doplnená nová zostava Podrobný rozpis zostatku súvzťažného účtu
 • doplnené nové Užívateľské zostavy :
  • TOP rebríček tržieb podľa odberateľov
  • TOP rebríček nákladov podľa dodávateľov
 • možnosť exportu do Excelu iba pre náklady a výnosy zo zostavy Obratová predvaha
 • zmena typu kompenzačných ID z Halierového na Centové vyrovnanie
 • zmena nastavenia v Konfigurácia|Nastavenie programu|Parametre výpočtov|Účtovníctvo: premenované  halierové vyrovnania na centové vyrovnania a účet pre: Preúčtovanie DPH voči DÚ (daňovému úradu)
 • doplnená možnosť spustenia daňovej uzávierky: nastavenie dátumu poslednej daňovej uzávierky. Daňová uzávierka zabezpečí, že po jej spustení nebude možné v evidencii dokladov modifikovať doklady s DPH staršie ako je daňová uzávierka ani do uzatvoreného obdobia pridávať nové doklady s DPH
 • daňovú uzávierku je možné spustiť po spracovaní výkazu DPH, alebo manuálne nastaviť v Konfigurácia|Nastavenie programu|Parametre výpočtov|Účtovníctvo: Dátum poslednej daňovej uzávierky
 • v evidencii Interných dokladov je doplnená možnosť vygenerovať a automaticky zúčtovať ID o preúčtovaní DPH voči DÚ (daňovému úradu) po spracovaní a odovzdaní výkazu DPH; doplnené tlačítko "Preúčtovanie DPH F3"
 • doplnená možnosť automatickej korekcie výkazu Súvahy, aby po jej výpočte sa hospodársky výsledok k dátumu spracovania po zaokrúhlení rovnal zaokrúhlenému na presno vypočítanému hospodárskemu výsledku - vždy sa bude rovnať hospodársky výsledok v Súvahe a vo Výkaze Ziskov a strát na zaokrúhlený hospodársky výsledok vypočítaný v Obratovej predvahe
 • doplnená možnosť automatickej korekcie Výkazu Ziskov a strát, aby po jej výpočte sa hospodársky výsledok k dátumu spracovania po zaokrúhlení rovnal zaokrúhlenému na presno vypočítanému hospodárskemu výsledku - vždy sa bude rovnať hospodársky výsledok vo Výkaze Ziskov a strát a v Súvahe na zaokrúhlený hospodársky výsledok vypočítaný v Obratovej predvahe

 

Výroba:

 • pre Správcu možnosť spustenia Uzávierky činností uzávierka činností zabezpečí, že po jej spustení nebude možné v evidencii činností modifikovať záznamy staršie ako je uzávierka ani do uzatvoreného obdobia pridávať nové záznamy
 • doplnené zostavy z evidencie činností - možnosť sumovania po strediskách výkonu práce alebo podľa kmeňového strediska zamestnanca
 • upravené zostavy v evidencii činností

 

 

Verzia 2.12.01

 

Sklad, odbyt:

 • oprava diakritiky pri exporte dát do súboru XLS
 • oprava poradia prijatých skladových položiek pri konverzii na nové obdobie
 • možnosť otvoriť evidenciu príslušného dokladu z výskytu organizácie v dokladoch (číselník organizácii, tlačítko Výskyt) resp, z výskytu skladovej položky v dokladoch (číselník sklad.položiek, tlačítko Výskyt)
 • možnosť otvoriť evidenciu príslušného naväzujúceho dokladu zo stránkového režimu príjemiek, výdajok, ponúk, objednávok, dodacích listov a odb.faktúr (kliknutím na podčiarknutý nadpis údaja)

Účtovníctvo:

 • spracované nové výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát platné od 01.01.2011
 • doplnený editovateľný súbor pre Súvahu vo formáte *.fdf
 • doplnený editovateľný súbor pre Výkaz ziskov a strát vo formáte *.fdf
 • doplnený XML súbor pre Súvahu (použitľný na stránke www.drsr.sk
 • doplnený XML súbor pre Výkaz ziskov a strát (použitľný na stránke www.drsr.sk)

Poznámka. Po vykonaní aktualizácie je potrebné skontrolovať:

 • v číselníku "Účtovníctvo | Účtovný rozvrh" umiestnenie účtov do nových výkazov - čísla riadkov pre Súvahu  a Výkaz ziskov a strát (mali by byť už nastavené aktualizáciou), nastaviť umiestnenie pre nové účty (316, 507, 607, ...)
 • v číselníku "Účtovníctvo | Definovanie výstupov v iných jazykoch | Súvaha" skontrolovať, prípadne doplniť hodnoty Minulého obdobia a Dátum k min.obd. (dátum poslednej uzávierky, 31.12.2010) pre všetky riadky Súvahy (riadky Súvahy do 31.12.2010 a riadky Súvahy platnej od 01.01.2011 sú poposúvané; 123 riadkov oproti 125 riadkov v novom výkaze)
 • v číselníku "Účtovníctvo | Definovanie výstupov v iných jazykoch | Výkaz ziskov a strát"  skontrolovať, prípadne doplniť hodnoty Minulého obdobia a Dátum k min.obd. (dátum poslednej uzávierky, 31.12.2010) pre všetky riadky Výkazu ziskov a strát (počet ani poradie riadkov sa nemenili, zmena nastala iba v textácii)

 

 

Verzia 2.11.01

 

Sklad, odbyt:

 • možnosť vyberať číslo faktúry pri zadávaní úhrad odb. faktúr, pokiaľ nie je aktivovaný modul podvojné účtovníctvo
 • odstránenie ojedinelého výskytu uhradených faktúr s nulovým nedoplatkom v zozname dlžníkov

 

Verzia 2.11.00

 

Personalistika a mzdy:

 • zmeny súvisiace so zákonom č. 257/2011 novelizujúci zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.11.00.pdf

 

Verzia 2.10.00

 

Sklad, odbyt:

 • možnosť definovať časové poznámky k organizácii (menu Podsystém | Odbyt | Poznámky k organizácii)
 • nový číselník rabatových skupín (menu Číselníky | Sklad,Odbyt | Rabatové skupiny) s použitím v číselníku druhov skladových položiek, v číselníku skladových položiek a v cenových rabatoch
 • možnosť detailnejšieho definovania cenového rabatu pre odberteľa podľa druhu sklad.položky a rabatovej skupiny

 

Verzia 2.09.00

 

Personalistika a mzdy:

 • zmena životného minima
 • zmeny vo výstupných zostavách
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.09.00.pdf

Sklad, odbyt:

 • možnosť označiť odberateľskú faktúru ako upomienkovateľnú (využitie v upomienkovacom module)
 • nový údaj Štát v korešpodenčnej adrese organizácie

 

Verzia 2.08.02

 

Personalistika a mzdy:

 • zmeny v ZP od 1.5.2011.
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.08.02.pdf

 

Verzia 2.08.00

 

Personalistika a mzdy:

 • dávka 542 - Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov z RZZP za rok 2010.
 • podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/S<
NOVINKY

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...

23.05.2017

Porucha

Porucha servera služby Cloud

viac...